UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Kamila Sekerová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Room, floor, building: G 411, Building G
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2645
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Sekerová, K. Komunikační a slohová výchova v teorii a praxi. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 146-172. ISBN 978-80-7464-951-6.
Sekerová, K. Illocutionary Language Functions Related to Appraisal and Child Directed Speech. In: Wychowanie w rodzinie - Konteksty historyczne i wspolczesne. Szklarska Poreba: Universytet Wroclaw. 2016.

Všechny publikace - anglicky

Sekerová, K. Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově. 2018.
Sekerová, K. Indikace komunikační funkce výzvy v řeči orientované na dítě. In: Klub přátel českého jazyka. Praha: FF UK. 2017.
Sekerová, K. Komunikační a slohová výchova v teorii a praxi. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 146-172. ISBN 978-80-7464-951-6.
Sekerová, K. Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty. 2016.
Sekerová, K. Illocutionary Language Functions Related to Appraisal and Child Directed Speech. In: Wychowanie w rodzinie - Konteksty historyczne i wspolczesne. Szklarska Poreba: Universytet Wroclaw. 2016.
Sekera, O. a Sekerová, K. Řeč orientovaná na dítě - rodičovské perspektivy a limity (sebezáchovné komunikační pozice v praxi). první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 146 s. ISBN 978-80-7464-819-9.
Sekera, O. a Sekerová, K. Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2015.
Sekera, O. a Sekerová, K. Užívané satirovské komunikační modely v rodině. In: Sociálno-pedagogické dialógy I. Ružomberok: Katolícká Univerzita v Ružomberku. 2015.
Sekerová, K. Výzkum řeči orientované na dítě. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2015, roč. 5, s. 46-46. ISSN 1805-1464.
Sekerová, K. Zaměstnávání cizinců - nevídaný potenciál nebo administrativní břemeno?. první. vyd. Frýdek-Místek: Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s., 2014. 139 s.
Sekerová, K. Čeština tiskových mluvčích. In: PR Camp. Kravaře: Buly Aréna Kravaře. 2013.
Sekerová, K. Dobré ráno. čeština pro cizince [Televizní relace].. Česká televize. 2012.
Sekerová, K. Svoboda či pevné hranice v přístupu k multikulturní komunikaci?. In: Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Sekerová, K. Svoboda či pevné hranice v přístupu k multikulturní komunikaci?. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 112-120. ISBN 978-80-7464-173-2.
Sekerová, K. Dobré ráno s Jedničkou. současná jazyková situace [Televizní relace].. Česká televize. 2011.
Novák, R., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Sekerová, K. a Homolová, K. Prostor pro češtinu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 122 s. ISBN 978-80-7464-004-9.
Novák, R., Kuldanová, P., Svobodová, J., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Hyplová, J., Šink, R., Sekerová, K. a Homolová, K. Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 149 s. ISBN 978-80-7368-920-9.
Sekerová, K. Identifikace profesních aktivit vychovatelů výchovných ústavů a dětských domovů. 2009.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Homolová, K., Novák, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury. 2009.
Sekerová, K. Realizace výukového dialogu v odlišném sociokulturním a jazykovém prostředí. první. vyd. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2009. 214 s. ISBN 978-80-7368-734-2.
Sekerová, K. Faktory blokující komunikaci mezi českým učitelem a cizojazyčným žákem. In: Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. s. 70-79. ISBN 80-7041-466-8.
Sekerová, K. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I. Mezilidské vztahy personálu v resocializačních zařízeních pro adolescenty. 2008.
Sekerová, K. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II. Proces reedukace a resocializace očima dětí a analýza profesních činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. 2008.
Sekerová, K. Specifické rysy výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí. 2008.
Sekerová, K. Fakulta prírodných a humanitných vied Prešovské univerzity v Prešově. 2007.
Sekerová, K. Iniciace v rámci výukového dialogu s nečeským žákem. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Hanex Olomouc, 2007. Hanex Olomouc, 2007. s. 209-213. ISBN 80-85783-72-X.
Sekerová, K. Interkulturní vzdělávání II.. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2007. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2007. s. 310-312. ISBN 978-80-8068-646-8.
Sekerová, K. Nejčastější strategie porozumění nečeskému žákovi ze strany učitele. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 328-333. ISBN 978-80-244-1947-3.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro základní školy. 2006.
Svobodová, J. a Sekerová, K. Jak psát projekty česky a srozumitelně. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich tendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 192-195. ISBN 80-7368-200-1.
Sekerová, K. Jazyk výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2006. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2006. s. 51-56. ISBN 80-8068-491-X.
Sekerová, K. Konkrétní realizace multikulturní výchovy v podmínkách českých vysokých škol. In: Pedagogická evaluace ´06. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2006. Pedagogická fakulta OU, 2006. s. 1-6. ISBN 80-7368-272-9.
Sekerová, K. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově. 2006.
Sekerová, K. Reality Show as a Communication Game. In: Galobalisation Trends in media. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. Cambridge Scholars Press, 2006. s. 190-194. ISBN 1-84718-058-2.
Sekerová, K. Reality show jako hra na komunikaci. In: Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2006. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2006. s. 271-275. ISBN 80-8050-942-5.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro základní školy. 2006.
Sekerová, K. Typologická charakteristika bulvárního periodika. In: Varia XIV. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006. s. 313-326. ISBN 80-89037-04-6.
Sekerová, K. Vliv učitele českého jazyka na míru mediální gramotnosti žáků základních škol. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 158-163. ISBN 80-244-1282-9.
Höflerová, E. a Sekerová, K. Základy české stylistiky. Distanční text. 2006.
Sekerová, K. Etnofaulismy jako lingvistický aspekt interkulturní komunikace. In: Západoslovanské jazyky 21. století 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 121-129. ISBN 80-7368-158-7.
Sekerová, K. Interkulturní aspekty výuky na české základní škole. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III.. Olomouc: Votobia Olomouc, 2005. Votobia Olomouc, 2005. s. 306-309. ISBN 80-7220-246-4.
Sekerová, K. Multietnická komunikace v rámci výuky na prvním stupni základních škol. In: Príprava učitelov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Prešov. 2005.
Sekerová, K. Multietnická komunikace v rámci výuky na prvním stupni základních škol. In: Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2005. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2005. s. 755-760. ISBN 80-8068-372-7.
Sekerová, K. Multikulturní výchova v rámci výuky českého jazyka na základní škole. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2005. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2005. s. 91-95. ISBN 80-8068-362-X.
Sekerová, K. Reality show jako hra na komunikaci. In: Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru. FF UKF, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie. 2005.
Sekerová, K. Výukový dialog v multikulturním prostředí. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v multikulturním světě.. Ostrava: PdF OU, 2005. PdF OU, 2005. s. 18-23. ISBN 80-7368-121-8.
Sekerová, K. Typologická analýza bulvárního periodika. In: XIV. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov. Šintava, katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre. 2004.
Sekerová, K. Typologická charakteristika bulvárního periodika. In: XIV. kolokvium mladých jazykovedcov. Nitra, Šintava: FF UKF v Nitre. 2004.


AuthorTitleType of thesisYear
Pelcová AlžbětaTeaching Noun and Verb Grammatical Categories at Elementary SchoolMaster's thesis 2018 
Vašek MiroslavThe means of argumentation in the Czech political debatesMaster's thesis 2017 
Botorová KateřinaChild directed speech - suprasegmental resourcesMaster's thesis 2016 
Šimoníková TerezaChild directed speech - analysis of the selected language planMaster's thesis 2016 
Celbrová LucieMorphological characteristics of the speech directed on childMaster's thesis 2015 
Kiculisová KláraThe child directed speech - lexical analysisMaster's thesis 2015 
Pleva LiborSyntactic characteristics of speech directed on childMaster's thesis 2015 
Zábranská LuciePlayful methods for teaching grammar for the first grade of elementary schoolMaster's thesis 2012 
Ivanišová EliškaManipulative strategies in girls´magazinesMaster's thesis 2010 
Komárková KateřinaForms of persvation in commercials for childrenMaster's thesis 2009 
Sitková JanaLanguage level of magazines for children and the use of such magazines in teaching in basic schoolsMaster's thesis 2009 
Pospíchalová SoňaLanguage aspect of educational dialogue with non-czech studentMaster's thesis 2008 
Sýkorová TerezaLanguage aspects of educational dialogue with non-czech studentMaster's thesis 2008 
Kollárová IvetaThe Matter of Integrating the Non-Czech Pupil into a Lesson of the Czech languageMaster's thesis 2007 
Koubková MartaLanguage form of current commercial textsMaster's thesis 2007 
Přikrylová LadaLanguage strategies in magazines for girlsBachelor's thesis 2018 
Kalvar DenisaVocabulary of children in kindergartensBachelor's thesis 2014 
Žabenská BarboraPosition of media education in currently teaching at elementary school Bachelor's thesis 2014 
Buchtová LuciePunctuation Grammar Knowledge of Pupils at Second-Degree of Primary SchoolsBachelor's thesis 2012 
Cihlová VeronikaDeveloping Communicative Competence in Pre-school ChildrenBachelor's thesis 2012 
Palyzová HanaThe influence of family culture to the vocabulary level of pre-school childrenBachelor's thesis 2012 
Vavrečková KateřinaThe influence of family background on the vocabulary level of pre-school childrenBachelor's thesis 2012 
Matlochová JanaContent analysis of magazines for childrenBachelor's thesis 2009 


The unevenness of communication parent - child relationship (the analysis of the family communication)
Main solverMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
social hub