UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Zuzana Sikorová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 303, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Education and Adult Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 597 09 2719
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Václavík, M., Sikorová, Z. a Barot, T. Particular Analysis of Normality of Data in Applied Quantitative Research. In: 2nd Computational Methods in Systems and Software 2018: Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing (vol. 859) 2018-09-12 Szczecin, Poland. Cham: Springer, 2019. s. 353-365. ISBN 978-3-030-00210-7.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Kostolányová, K. Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials. In: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN18 Proceedings 2018-07-02 Palma (Spain). Palma: IATED Academy, 2018. s. 10139-10146. ISBN 978-84-09-02709-5.
Sikorová, Z., Červenková, I., Václavík, M. a Fialová, I. Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources. In: 14th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media: Changing media - changing schools?. Lisbon: Universidade Lusofona. 2017.
Sikorová, Z. Posudek na článek Metaanalýza výzkumu vizuálií v učebnicích na příkladu zeměpisu a vlastivědy. 2017.
Sikorová, Z. Koncept "scaffolding": možnosti využití při zkoumání podpory učení žáků založeném na práci s výukovými materiály. Hlavní referát. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: Pedagogická fakulta OU. 2016.
Seberová, A., Göbelová, T. a Sikorová, Z. Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravica. 2016.
Červenková, I. a Sikorová, Z. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostravice: Katedra pedagogiky a andragogiky, PdF OU. 2016.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení. In: J. Malach, I. Červenková, M. Chmura. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 60-78. ISBN 978-80-7464-866-3.
Sklenářová, N. a Sikorová, Z. Pojetí kvality vysokoškolské výuky z hlediska dokumentů vzdělávací politiky. In: Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 10-39. ISBN 978-80-7464-865-6.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Labischová, D. Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů. In: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. České Budějovice: PdF, Jihočeská univerzita. 2016.
Gejgušová, I. a Sikorová, Z. Scaffolding ve výuce mateřštiny. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc. 2016.
Sklenářová, N., Sikorová, Z., Malach, J. a Kocór, d. M. Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání. 2016.
Sikorová, Z., Horsley, M. a Červenková, I. Developing a methodology to analyse the role that teaching and learning materials play in student learning and achievement. In: 13th International Conference on Textbooks and Educational Media. Berlin: Humboldt-Universitaet zu Berlin. 2015.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Malčík, M. Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů. In: Škola a její křižovatky: Škola a její křižovatky. Sborník z konference České pedagogické společnosti 2015-03-26 České Budějovice. Brno: Česká pedagogická společnost, 2015. ISBN 978-80-90524.
Sikorová, Z. Paper review: The authenticity of resources for the teaching of foreign languages and cultures in France: variable geometry notion. 2015.
Sikorová, Z. Paper review: 20-years Evolution in French secondary school science textbooks. 2015.
Sikorová, Z. Paper revivew: Beyond Binary Discourses? Pakistan Studies Textbooks and Representations of Cultural, National, and Global Identity. 2015.
Sikorová, Z. Recenze studie "Faktory ovplyvňujúce postoje detí k znevýhodneným rovesníkom". 2015.
Malčík, M., Malach, J., Sikorová, Z. a Pavlica, K. Testování vědomostí a dovedností a sebehodnocení žáků. Technika a vzdelávanie. 2015, roč. 4, s. 70-72. ISSN 1338-9742.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Konference ČAPV 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu 2015-09-16 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 302-313. ISBN 978-80-261-0551-0.
Sikorová, Z., Horsley, M., Braga Garcia, T. a Rodríguez Rodríguez, J. 12th International Conference on Textbooks and Educational Media: Textbooks and Educational Media in a Digital Age. 2015.
Sikorová, Z., Malčík, M., Mechlová, E. a Mentel, A. Analysis of visual perceptual patterns on screen using eyetracker technology. In: 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Starý Smokovec: Technical University in Košice, American Chamber of Commerce in Slovak Republic and Cisco Systems Slovakia. 2014.
Malčík, M., Mechlová, E., Sikorová, Z. a Mentel, A. Analysis of visual perceptual patterns on screen using eyetracker technology. In: ICETA2014: 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Proceedings. Piscataway: IEEE Press, 2014. IEEE Press, 2014. s. 311-317. ISBN 978-1-4799-7739-0.
Sikorová, Z. a Horsley, M. Classroom Teaching and Learning Resources: International Comparisons from TIMSS. A Preliminary Review. Orbis scholae. 2014, roč. 8, s. 43-60. ISSN 1802-4637.
Malach, J. a Sikorová, Z. Educational system of the Czech Republic. In: European Education (and Training) Systems. 1. vyd. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2014. s. 229-266. ISBN 978-83-8019-017-7.
Červenková, I., Malčík, M., Guziur, J. a Sikorová, Z. Executive Functions in Comprehending the Content of Visual and Textual Information. In: Proceedings Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. Ostravská univerzita, 2014. s. 53-60. ISBN 978-80-7464-561-7.
Sikorová, Z. a Dvořák, D. Orbis scholae, Vol. 8/2: Textbooks and Educational Media in a Digital Age. 2014.
Malach, J. a Sikorová, Z. Pedagogická diagnostika a profese učitele. 2014.
Sikorová, Z. Posudek na studijní opory pro e-learningový kurz Dějiny sociální pedagogiky. 2014.
Sikorová, Z. Recenze studie "Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a jejich zhodnocení". 2014.
Červenková, I. a Sikorová, Z. Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku. In: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc: Agentura Gevak, s.r.o., 2014. Agentura Gevak, s.r.o., 2014. s. 59-71. ISBN 978-80-86768-90-8.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Styles of Textbook Use. New Educational Review. 2014, roč. 35, s. 112-122. ISSN 1732-6729.
Sikorová, Z., Dvořák, D. a Horsley, M. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: Editorial. Orbis scholae. 2014, roč. 8, s. 5-8. ISSN 1802-4637.
Sikorová, Z. a Malach, J. Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2014. Ostravice: Pedagogická fakulta OU. 2014.
Sikorová, Z. a Malach, J. Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství. In: Pedagogická diagnostika a profese učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 87-105. ISBN 978-80-7464-653-9.
Sikorová, Z. Posudek na studijní oporu Aplikace výzkumných metod při analýze pedagogické komunikace. 2013.
Sikorová, Z. Posudek na studijní oporu Výukové metody a organizace vyučování. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Malach, J. a Sikorová, Z. The use of learning materials and study habits of undergraduate teacher students. In: Textbooks and Educational Media in a Digital Age. 12th IARTEM International Conference on textbooks and Educational Media. Ostrava: Pedagogická fakulta OU a IARTEM. 2013.
Sikorová, Z. A Virtuous Circle: How teachers influence educational resources. In: Futureducation: Learning in a Digital Age. Melbourne: Australian Publishers Association. 2012.
Sikorová, Z. Krize učebnic? aneb tištěné versus digitální učebnice. In: Medzinárodna konferencia Kríza pedagogiky?. Bratislava: Pedagogická Fakulta Univerzity Komenského. 2012.
Sikorová, Z. Posudek na výukové filmy - Sekundární viktimizace. 2012.
Sikorová, Z. Východiska pro hodnocení učebnic. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostravice: Ostravská univerzita. 2012.
Sikorová, Z. Výchova k finanční gramotnosti. 2012.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Činnosti žáků s učebnicí. In: Aktuálne otázky pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta. 2011.
Sikorová, Z. Role učebnice ve výuce na 2. stupni ZŠ - synéza výzkumných zjištění. In: 19. konference ČAPV. Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno: MU Brno. 2011.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Textbook use in History, Civics, English and Mathematics lessons in Czech lower secondary schools. In: Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media. Santiago de Compostella: IARTEM, 2011. IARTEM, 2011. s. 550-556. ISBN 978-84-8408-145-6.
Sikorová, Z. The role of textbooks in lower secondary schools in the Czech Republic. IARTEM e-Journal. 2011, č. 4, s. 1-22. ISSN 1837-2104.
Sikorová, Z. a Červenková, I. The Role of Textbooks in Secondary Schools. In: The 11th International Conference on Textbooks and Educational Media. Kaunas: Vytautas Magnus University. 2011.
Sikorová, Z. Užívání učebnic na 2. stupni základní školy v České republice. In: WSPÓŁCZESNE STRATEGIE I WYZWANIA EDUKACYJNE. Chelm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. 2011.
Sikorová, Z. Užívání učebnic na 2. stupni základní školy v České republice. In: Wspólczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne. Chelm: Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa v Chielmie, 2011. Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa v Chielmie, 2011. s. 152-160. ISBN 978-83-61149-0507.
Sikorová, Z., Malčík, M. a Pavlica, K. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. celostátní konference ČAPV.. 2010.
Sikorová, Z. a Gúberová, M. Education in the Czech Republic. 2010.
Sikorová, Z. Motivation to Learn about Teaching and Learning Materials, and their Use during Teacher Education in Australia. 2010.
Gúberová, M., Prokešová, M., Kurelová, M., Malach, J. a Sikorová, Z. Pedagogická evaluace 2010 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2010.
Sikorová, Z. Styly užívání učebnic. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostravice: Pedagogická fakulta OU. 2010.
Sikorová, Z. Učitel a učebnice: užívání učebnic na 2. stupni základních škol. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. 120 s. ISBN 978-80-7368-923-0.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků ze XVII. ročníku konference ČAPV.. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2010. Pedagogická fakulta OU, 2010. s. 318-324. ISBN 978-80-7368-769-4.
Sikorová, Z. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. XVII. konference ČAPV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Sikorová, Z. a Malčík, M. Proč učitelé užívají učebnice?. In: Kurikulum a učebnice z pohladu pedagogického výskumu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. 2009.
Sikorová, Z. Role a užívání učebnic jako výzkumný problém. In: Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 53-64. ISBN 978-80-7315-174-4.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Textbook use in the History, Civics, English and Mathematics lessons of Czech lower secondary schools. In: Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media. 10th International Conference on Textbooks and Educational Media. Santiago de Compostela: Vestfold University College. 2009.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. XVII. konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta OU. 2009.
Sikorová, Z. Textbook-based activities in the classroom.. In: Peace, Democratization and Reconciliation in Textbooks and Educational Media. Ninth International Conference on Textbooks and Educational Media.. Tonsberg: IARTEM, Vestfold University College, 2008. IARTEM, Vestfold University College, 2008. s. 159-165. ISBN 978-0-9580587-6-6.
Sikorová, Z. a Knecht, P. 9. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií. Pedagogická orientace. 2008, roč. 18, s. 128-129. ISSN 1211-4669.
Sikorová, Z. Autoevaluace ve školské praxi. 2007.
Sikorová, Z. Hodnocení a výběr učebnic v praxi. 2007.
Sikorová, Z. Návrh seznamu hodnotících kritérií pro učebnice základních a středních škol. In: Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. Paido, 2007. s. 31-40. ISBN 978-80-7315-148-5.
Sikorová, Z., Biolek, M., Červenková, I. a Sklenářová, N. Praktické problémy vysokoškolské výuky. 2007.
Sikorová, Z. Textbook-based activities in the classroom. In: The Ninth International Conference on Textbooks and Educational Media. Tonsberg, Norsko. 2007.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce na ZŠ a gymnáziu. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference ČAPV.. České Budějovice: PdF JU, 2007. PdF JU, 2007. ISBN 978-80-7040-991-6.
Sikorová, Z. Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu. 2007.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Sklenářová, N. Hodnocení potřeb začínajících vysokoškolských učitelů. In: Pedagogická evaluace ´06. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2006. Pedagogická fakulta OU, 2006. s. 37-42. ISBN 80-7368-272-9.
Sikorová, Z. Pedagogická evaluace ´06. Sborník z konference.. 2006.
Sikorová, Z., Červenková, I. a Sklenářová, N. Pedagogická evaluace 2006 [Workshop]. Malenovice, Česká republika. 2006.
Sikorová, Z. The textbook selection in primary and secondary schools. In: BRUILLARD, É. et al (eds) Caught in the Web or Lost in the Textbook?. Paris: Jouve, 2006. Jouve, 2006. s. 341-348.
Sikorová, Z., Biolek, M., Červenková, I. a Sklenářová, N. Zlepšování pedagogických dovedností vysokoškolských učitelů. 2006.
Sikorová, Z. Sociální interakce ve vztahu učitel - žák. 2005.
Sikorová, Z. Textbook selection in primary and secondary schools. In: 8th International Conference on Textbooks and Educational Media. Caen. 2005.
Sikorová, Z. Transforming curriculum as teachers activity. In: Has Past Passed? Textbooks and Educational Media for the 21st Century. Stockholm: Stockhlom Institute of Education Press, 2005. Stockhlom Institute of Education Press, 2005. s. 256-261. ISBN 91-7656-598-X.
Sikorová, Z. Hodnocení a výběr učebnic v činnosti učitelů základních a středních škol. 2004.
Sikorová, Z. Výběr učebnic na základních a středních školách. 1. vyd. Ostrava: Repronis; Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta, 2004. 150 s. ISBN 80-7042-373-0.
Sikorová, Z. Multikulturní výchova III. Praktikum. 2003.
Mechlová, E., Malčík, M. a Sikorová, Z. Quality of E-Learning. In: Information and Communication Technology in Education: Proceedings Information and Communication Technology in Education 2003-09-10 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 132-136. ISBN 80-7042-888-0.
Mechlová, E., Malčík, M. a Sikorová, Z. Quality of E-Learning. In: Information and Communication Technology in Education: Proceedings Information and Communication Technology in Education 2003-09-10 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 132-136. ISBN 80-7042-888-0.
Mechlová, E., Malčík, M. a Sikorová, Z. Quality of E-Learning. In: Information and Communication Technology in Education: Proceedings Information and Communication Technology in Education 2003-09-10 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 132-136. ISBN 80-7042-888-0.
Sikorová, Z. Transforming textbooks as teacher´s activity. In: 7th International Conference of IARTEM. Bratislava. 2003.
Sikorová, Z. Vyučovanie v otázkach a odpovediach. 2003.
Sikorová, Z. Evaluating Textbooks as Teacher´s Activity. In: The Sixth Conference of International Association for research on Textbooks and Educational Media: Learning and Educational Media. The Trird IARTEM Volume. Tartu (Estonsko). Tartu (Estonsko): University of Tartu, 2002. University of Tartu, 2002. s. 84-91. ISBN 9985-56-653-X.
Sikorová, Z. Jak vybírat učebnice. Komenský. 2002, roč. 126, s. 100-103. ISSN 0323-0449.
Sikorová, Z. Konference IARTEM o učení a edukačních médiích. Pedagogika. 2002, roč. 52, s. 366-369. ISSN 3330-3815.
Sikorová, Z. Metodický posudek distančního textu Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů. 2002.
Sikorová, Z. Metodický posudek na distanční text . 2002.
Sikorová, Z. Metodický posudek na distanční text . 2002.
Sikorová, Z. Metodický posudek na distanční text . 2002.
Sikorová, Z. Metodiký posudek na distanční text . 2002.
Sikorová, Z. Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů. 2002.
Sikorová, Z. Výběr učiva a zpracování učiva učitelem ve výuce. In: Výzkum školy a učitele: 10. výroční mezinárodní konference ČAPV: sborník referátů (CD-ROM). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. s. 1-1.
Sikorová, Z. Význam dovednosti vybrat si učebnici v učitelské přípravě. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 355-366. ISBN 80-70-42-218-1.
Sikorová, Z. Evaluace informačních zdrojů v práci učitele. In: Pedagogická diagnostika 2001: Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 2001 2001-09-04 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 119-124. ISBN 80-7042-184-3.
Sikorová, Z. Evaluating textbooks as teacher´s activity. In: International Conference on Learning and Educational Media. Tartu. 2001.
Sikorová, Z. Hodnocení a výběr učebnic v činnosti učitele. In: Sborník projektu VZO CEZ J09/98: 174500001: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 147-154. ISBN 80-7042-189-4.
Sikorová, Z. Klima ve výchovných ústavech. 2001.
Sikorová, Z. Obrana učebnic. Pedagogická orientace. 2001, roč. 200, s. 29-35. ISSN 1211-4669.
Sikorová, Z. Znaky dobré školy jako projev kvality. 2001.
Sikorová, Z. Kritéria výběru učebnic učiteli na I., II. a III. stupni. In: VII. celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum v ČR 2000-06-28 . Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. Technická univerzita v Liberci, 2000. s. 172-177. ISBN 80-7083-468-4.
Sikorová, Z. Obtížnost textů učebnic ČJ pro 2. ročník ZŠ. 1999.
Sikorová, Z. Seznamy kritérií pro hodnocení učebnic učiteli. In: Pedagogická diagnostika 99: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 99 1999-09-15 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 169-171. ISBN 80-7042-160-6.
Kolektiv Autorů, a Sikorová, Z. Standardy ke státním závěrečným zkouškám a závěrečným bakalářským zkouškám a kritéria hodnocení diplomových a bakalářských prací. Ostrava: PdF OU, 1999.
Sikorová, Z. Změny pojetí práce učitele ve vztahu k tendencím rozvoje výuky na vysokých školách. In: Príprava učitelov pre 21. storočie: Príprava učitelov pre 21. storočie. Zborník z 2. slovensko-česko-poľsko-maďarského sympózia . Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 1999. Univerzita Mateja Béla, 1999. ISBN 80-8055-318-1.
Sikorová, Z. Problémy diagnostiky a výběru učebnic v práci učitele. In: Pedagogická diagnostika 97: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 97 . Ostrava: PdF OU, 1998. PdF OU, 1998. ISBN 80-7042-126-6.
Sikorová, Z. A.S.Neill: antiautoritativní pedagogika. In: Pedagogika III. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. s. 57-60.
Sikorová, Z. Transformační projekt 3+3+3 Základní školy v Zátoru. In: Problemy školy wiejskiej: Problemy skoly wiejskiej . Opole: Unywersytet Opolski, 1996. Unywersytet Opolski, 1996.
Sikorová, Z. Transformační projekt 3+3+3 Základní školy v Zátoru. In: Problemy skoly wiejskiej. Opole. 1996.
Sikorová, Z. A Principal´s Inservice Training Package for Increasing Teacher Praise. 1992.


AbbreviationSubject
DIPNSeminář k diplomové práci
DSUTPrincipy učeb. tvorby z diach. i syn. p.
DRKOVKurikulum jako obsah vzdělání
BKSKPŠkolní pedagogika
BKZPVZáklady pedagogického výzkumu
BOBDIObecná didaktika
BPSKPŠkolní pedagogika
BZPVYZáklady pedagogického výzkumu
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DRKOVKurikulum jako obsah vzdělání
E-ECREducation in the Czech Republic
E-RESEducational Research
NKKURKurikulum ZŠ a SŠ
NKSROSrovnávací pedagogika
NKURIKurikulum ZŠ a SŠ
NOBDIObecná didaktika
NSROVSrovnávací pedagogika
ODIDPedagogika pro učitele 1-Obecná didakt.
SKOBDObecná didaktika
SOBDIObecná didaktika s praxí
SZZK3SZZ - Pedagogika a psychologie
WN1VZTeorie vzdělávání
XDIDADidaktika
XSRPASrovnávací pedagogika a andragogika
ZDPXZáklady didaktiky s praxí
1EVDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1KURIKurikulum
1OBDIObecná didaktika
1SKVSŠkolství ve světě
1ZEDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1ZKURKurikulum
1ZOBDObecná didaktika
1ZSVSŠkolství ve světě
11EVDEmpirický výzkum v diplomové práci
11KURKurikulum
11OBDObecná didaktika
11SKVŠkolství ve světě
11ZEDEmpirický výzkum v diplomové práci
11ZKUKurikulum
11ZODObecná didaktika
11ZSSŠkolství ve světě
2DIPRObecná didaktika s praxí
2HODNHodnocení a užívání učebnic
2KURITeorie a praxe školního kurikula
2KURKTeorie a praxe školního kurikula
2OBDDObecná didaktika
2OBDKObecná didaktika
2PDPRPed. psych. problémy školní praxe
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PXP2Průběžná profesní praxe 2
2SROPSrovnávací pedagogika
2SROVSrovnávací pedagogika
2SRVNSrovnávací pedagogika
22DPRPed. psych. problémy školní praxe
22IDObecná didaktika
22ODNHodnocení a užívání učebnic
22ROVSrovnávací pedagogika
3PDVZZáklady pedagogického výzkumu
3PRXAAsistentská praxe (souvislá)
3SEVYSeminář k pedagogickému výzkumu
3ZDIDZáklady didaktiky
3ZODZáklady obecné didaktiky s praxí
33ADIDidaktika
33ASPSrovnávací pedagogika a andragogika
33ODZáklady obecné didaktiky
33RXAAsistentská praxe
4EVBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4ZEBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
44EVBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44ZEBEmpirický výzkum v bakalářské práci
5MEPVMetodologie pedagogického výzkumu
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PBP2Seminář k bakalářské práci 2
6PSNSPrevence šikany na školách
6PSRVSrovnávací pedagogika
6PVYZPedagogický výzkum
6SZZPSZZ - Základy pedagogiky
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7MTASManagement třídy a školy
7PMETMetodologie pedagogického výzkumu
7SZZPSZZ - Pedagogika
9DKOVSoučasné teorie vzdělávání a kurikula
9DPEDPedagogika
9DPPVMetodologie pedagogického výzkumu
1FIVOFilozofie výchovy
1KODOPedagogická komunikace
1PS1OPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1PS1VPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1SZPOSeminář k závěrečné práci
1SZPVSeminář k závěrečné práci
1ZPEOZáklady pedagogiky
2HOPOHospitační praxe
2HOPVHospitační praxe
2ODIOObecná didaktika
2ODIVObecná didaktika
2PS2OPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
3OBDOOborová didaktika 1
3PPAOPsychopatologie a prev. rizik. chování
3PPAVPsychopatologie a prev. rizik. chování
3SOPOSociální pedagogika
3SPEOSpeciální pedagogika
3VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
3VZPVVypracování závěrečné práce a její veden
4OBDOOborová didaktika 2
4OBD0Oborová didaktika
4VVIOŘízení výchovně vzdělávacích institucí
4VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
4VZPVVypracování závěrečné práce a její veden


AuthorTitleType of thesisYear
Havlíková ZuzanaComparison of the use of printed and digital materials in higher educationMaster's thesis 2019 
Sikorová MichaelaAn Analysis of the Visual Components of Digital Teaching and Learning Materials based on the Built-in Scaffolding StrategiesMaster's thesis 2019 
Steschnerová PavlínaDeveloping didactic game for teaching art history at the high school and verification of the gameMaster's thesis 2018 
Škuta VlastimilScaffolding strategies in teaching and learning resources for civic education for lower secondary schoolMaster's thesis 2017 
Rusková TerezaPhysics textbook analysis from gender perspectiveMaster's thesis 2016 
Kaprálová HanaThe use of mathematics textbooks in upper secondary schoolsMaster's thesis 2015 
Šimšová KateřinaThe Use of Text Materials in Higher Education Studies of Educational ScienceMaster's thesis 2014 
Klodová JanaDevelopment of methodological materials for christian education teachersMaster's thesis 2013 
Králová MarkétaUse of text materials in health education in lower secondary school.Master's thesis 2013 
Šnoriková MarkétaAn Analysis and comparison of two paralell mathematics textbooks for upperMaster's thesis 2013 
Kormančíková ZuzanaTextbooks and other text sources in the secondary school subject ,,Educational sciences".Master's thesis 2012 
Onderková ZuzanaMotivation to train as a teacher and to work in the teaching professionMaster's thesis 2011 
Trzyniecká ZuzanaThe current methods of university teachingMaster's thesis 2011 
Andrýsková KláraThe styles of using textbooks and other text materials in English lessons at secondary schoolMaster's thesis 2010 
Sochová PetraTextbook use in civics lessons in lower secondary schoolMaster's thesis 2010 
Škrabalová ZuzanaEncouragement and motivation of students through a learning processMaster's thesis 2010 
Bechná ŽanetaThe use of textbooks and other text materials in lower secondary Czech lessonsMaster's thesis 2009 
Formánková LudmilaUsing textbooks and other text materials in teaching mathematics in lower secondary schoolMaster's thesis 2009 
Kubíková IvetaPreschool children and foreign language educationMaster's thesis 2009 
Molková IvanaThe use of text books and educational media in the classroomMaster's thesis 2009 
Muchová MartinaThe use of textbooks and other materials in CivicsMaster's thesis 2009 
Kucharczyková PavlaFree-time activities of primary school pupils in relation to their school achievementsMaster's thesis 2008 
Mlejnková RadkaAn approach to higher education in Sweden and in the Czech republicMaster's thesis 2008 
Paníčková HanaThe Evaluation of English Textbooks for BeginnersMaster's thesis 2008 
Jamnická GabrielaTHE FAMILY AND SCHOOL INFLUENCE ON THE CAREER CHOICEMaster's thesis 2007 
Poláchová DanaUSE OF TEXTBOOKS AND OTHER TEXT MATERIALS IN CLASSES OF PHYSICS AT ELEMENTARY SCHOOLSMaster's thesis 2007 
Tomisová KateřinaOpinion of Teachers, Students and Parents on curricular Reform at GymnasiumsMaster's thesis 2007 
Vanická AndreaThe University assassment from students point of viewMaster's thesis 2007 
Folta DanielVýběr a užívání učebnic a jiných textových výukových materiálů ve výuce německého jazyka na středních školáchMaster's thesis 2006 
Balnerová OlgaHodnocení učebnic přírodopisu pro 2. stupeň základní školy z pohledu učitele a žákaMaster's thesis 2005 
Dvořáková KláraNázory českých a belgických studentů učitelství tělesné výchovy na kvalitu přípravyMaster's thesis 2005 
Hnilová AlenaVyužití a užívání učebnic ve výuce přírodopisuMaster's thesis 2005 
Křivová LenkaVýběr a užívání učebnic zeměpisu na 2. stupni základní školyMaster's thesis 2005 
Kuzníková KateřinaPráce žáka 2. stupně základní školy s učebnicí přírodopisuMaster's thesis 2005 
Schořová HanaNázory studentů učitelství v Belgii a České republice na používání učebních textůMaster's thesis 2005 
Sovová BarboraUčebnice v práci učitele přírodopisu na 2. stupni základní školyMaster's thesis 2005 
Soukupová KarolínaVýběr a užívání učebnic anglického jazyka na 2. stupni základních školMaster's thesis 2004 
Michnová BarboraThe use of study materials by the first-year students at the Faculty of EducationBachelor's thesis 2017 
Gorčicová VeronikaThe use of learning materials by the third-grade students at the Faculty of Education in University of Ostrava.Bachelor's thesis 2016 
Kopecká AdrianaHigher education students´ strategies when learning from textBachelor's thesis 2016 
Myslíková MichaelaThe use of learning materials by the graduate students at the Faculty of Education in University of Ostrava.Bachelor's thesis 2016 
Aujezdská MichaelaLearning Motivation of Pupils in Lower Secondary EducationBachelor's thesis 2015 
Krutílková AnnaStyles and approaches to learningBachelor's thesis 2015 
Bajerová ZuzanaThe usage of text materials in lower secondary schoolBachelor's thesis 2014 
Benčová HelgaComparing the system of further education in the Czech Republic to the foreign systemsBachelor's thesis 2014 
Bystroňová KateřinaMotivation of participants in non-formal job-related educationBachelor's thesis 2014 
Johánková Harhajová AnnaThe use of text materials in university teaching and learning: comparing the part-time to full time students.Bachelor's thesis 2014 
Kolasa GabrielThe evalution of text materials used during studying of adult educationBachelor's thesis 2014 
Mořkovská KamilaThe evaluation of text materials used in further educationBachelor's thesis 2014 
Srovnalová PavlínaThe use of text materials for exams: comparing the part-time students to full-time students.Bachelor's thesis 2014 
Berka MartinApplication of the experiential learning within company educationBachelor's thesis 2013 
Dohnal MarekExternal conditions of adult education in combined forms of studyBachelor's thesis 2013 
Hanyášová LenkaEducation of employee Fire and Rescue ServiceBachelor's thesis 2013 
Hlavačková AdélaBarriers in approach to adult formal educationBachelor's thesis 2013 
Klenková ZlataTeachers´ Further EducationBachelor's thesis 2013 
Kupčáková KvětaFeedback in the system of education in job and personal agencyBachelor's thesis 2013 
Mechlová KateřinaEducation of employees focused to business activitiesBachelor's thesis 2013 
Sabelová MarkétaEducational strategy of in-company education of adultsBachelor's thesis 2013 
Šebestová KateřinaFull-time Students and Distance Students Motivation for University StudiesBachelor's thesis 2013 
Hovjacká LucieFactors affecting the participation of the adult population in the process.Bachelor's thesis 2012 
Jakubková LucieThe comparison of approaches to learning between high school full-time students and part-time studentsBachelor's thesis 2012 
Krpcová ZlatušeComparison of students learning approaches in full-time and combined study or evening classes at secondary schoolBachelor's thesis 2012 
Penkovová PetraTV Programme in Education of AdultsBachelor's thesis 2012 
Robenková MartinaProfessional education of nurses at the University Hospital OstravaBachelor's thesis 2012 
Sadílek TomášAnalysis of training needs in the organizationBachelor's thesis 2012 
Doleželová AdélaRegional topics in curriculum and in curriculum materials in lower secondary educationBachelor's thesis 2011 
Řehák ZdeněkThe differences in communication acts in training a members of Czech Republic's customs administration before and after into the European Union Bachelor's thesis 2010 
Vyskočilová KvětaUsing didactic test in school practiceBachelor's thesis 2010 


Edukační média
Main solverPhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period1/2018 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Textbook use in lower secondary schools
Main solverPhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub