UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Preprimary and Primary Education

Radmila Burkovičová

Radmila Burkovičová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 111, Building SA
Position:Educational Advisor
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2678
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Burkovičová, R. Professional Activities of Kindergarten (Pre- primary School) Teacher after Changes in Pre-School Education. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 2017 Albena. s. 447-454. ISBN 978-619-7408-21-8.
Burkovičová, R. Subjective Assessment of Complexity of Professional Activity Performed by Kindergarten Teacher. In: 4th International Multidisciplinarity Scientiáfic Conferene on Social Sciences and Arts: 4th International Multidisciplinarity Scientiáfic Conferene on Social Sciences and Arts 2017 Albena. s. 581-592. ISBN 978-619-7408-21-8.
Burkovičová, R. Teaching Practices as a Factor in Becoming a Teacher. Kontexty Pedagogiczne. 2017, roč. 8, č. 8, s. 219-228. ISSN 2300-6471.
Burkovičová, R. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 119 s. ISBN 978-80-7464-812-0.
Burkovičová, R. ITheory and practical application of preschool education in terms of curriculum context used in the Czech Republic. In: Radmila Burkovičová, Milena Lipnická, Małgorzata Falkiewicz-Szult. The Theory and Practice of Preschool Education in the Context of the Curriculum in the Czech, Slovak, and Polish Republics. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. s. 9-45. ISBN 978-80-7464-859-5.
Burkovičová, R. Is the enrolment of children in the first class changing?. Konteksty Pedagogiczne. 2016, roč. 6, č. 1, s. 89-102. ISSN 2300-6471.
Burkovičová, R. Motivation to Become a Preschool Teacher. The New Educational Review. 2016, roč. 43, s. 181-192. ISSN 1732-6729.
Burkovičová, R., PRŮCHA, J., DOPITA, M., PALONCYOVÁ, J. a SYSLOVÁ, Z. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků.. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Předškolní a primární výchova a vzdělávání (22). 256 s. ISBN 978-80-7552-323-5.
Burkovičová, R. a Kropáčková, J. Profesní činnosti učitelek mateřských škol ve světle současných českých výzkumů. Pedagogická orientace. 2014, roč. 24, s. 562-582. ISSN 1211-4669.

All publications

Burkovičová, R. Postawy rodziców dzieci, nauczycielek i dyrektorów przedszkoli do włączenia dwulatków do przedszkole w Republice Czeskiej.. In: Edukacja - nauczyciel - uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2018.
Burkovičová, R. Aktualne innowacje w edukacji przedszkolnej. In: Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej ? konteksty zmian - Diagnoza i wsparcie rozwoju człowieka w biegu życia - wielowymiarowość problemów. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2017.
Burkovičová, R. Comparison of Education Results of Pre-School Children of Preparatory Classes and Nursery Schools. In: Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji skizagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym - wyzwania, powinności pedagogiki, zadania.: Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym - wyzwania, powinności pedagogiki, zadania 2016-04-13 Cieszyn, Polsko. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2017. s. 62-72. ISBN 978-38-8019-695-7.
Burkovičová, R. Current Innovations in the Czech Pre-school Education. Konteksty Pedagogiczne. 2017, roč. 9, č. 9, s. 193-200. ISSN 2300-6471.
Burkovičová, R. Czeskie kształcenie przedszkolne. In: Marzena Magda-Adamowicz. Przemiany edukacji przedszkolnej w Polsce i Czechach okresu transformacji ustrojowej. Toruń: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko, 2017. s. 139-237. ISBN 978-83-8019-557-8.
Burkovičová, R. Changes in the Educational Practice in Kindergartens in the Czech Republic. Studia edukacyjne. 2017, roč. 2017, č. 47, s. 373-387. ISSN 1233-6688.
Burkovičová, R. Impacts of the Amendment to the Regulation of Pre-primary Education on the Practical Domain in the Czech Republic. Multidisciplinary Journal of School Education. 2017, roč. 12, s. 35-51. ISSN 2543-7585.
Burkovičová, R. Indywidualnie zidentyfikowane potrzeby samoksztacenia przedszkolanek. In: Edukacja malego dziecka. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolej i Przedszkolnej Cieszyn: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolej i Przedszkolnej Cieszyn. 2017.
Burkovičová, R. Kompetencje profylaktyczne wśród polskich studentów; na Słowacji i w Ukrainie.. 2017.
Burkovičová, R. Pozice chůvy v mateřské škole. Řízení školy. 2017, roč. XIV, č. 4, s. 9-10. ISSN 1214-8679.
Burkovičová, R. Professional Activities of Kindergarten (Pre- primary School) Teacher after Changes in Pre-School Education. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 2017 Albena. s. 447-454. ISBN 978-619-7408-21-8.
Burkovičová, R. Subjective Assessment of Complexity of Professional Activity Performed by Kindergarten Teacher. In: 4th International Multidisciplinarity Scientiáfic Conferene on Social Sciences and Arts: 4th International Multidisciplinarity Scientiáfic Conferene on Social Sciences and Arts 2017 Albena. s. 581-592. ISBN 978-619-7408-21-8.
Burkovičová, R. Teaching Practices as a Factor in Becoming a Teacher. Kontexty Pedagogiczne. 2017, roč. 8, č. 8, s. 219-228. ISSN 2300-6471.
Burkovičová, R. Upokojování individuálně identifikovaných vzdělávacích potřeb učitelek mateřských škol. Magister - Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2017, roč. 2017, č. 2, s. 7-22. ISSN 1805-7152.
Burkovičová, R. Vedení hlavního panelu konference "Edukacja malego dziecka". Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolej i Przedszkolnej. Ustroń.. 2017.
Burkovičová, R. Vedení plenárního jednání v průběhu konference "Diagnoza i wsparcie rozwoju człowieka w biegu życia - wielowymiarowość problemów" - Bielsko Biała.. 2017.
Burkovičová, R. Vedení sekce 3: Dziecko w młodszym wieku szkolnym, jego potrzeby i możliwości wsparcia - v průběhu konference. 2017.
Burkovičová, R. Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Bialej. 2016.
Burkovičová, R. Collective Education of Pre-Primary Aged Children in the Czech Republic. Zagadnienia spoleczne. 2016, roč. 5, č. 6, s. 20-38. ISSN 2353-7426.
Burkovičová, R. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 119 s. ISBN 978-80-7464-812-0.
Burkovičová, R. Edukacja przedszkolna na terenie Republiki Czeskiej - współczesne uwarunkowania i nurty zmian. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2016. 161 s. ISBN 978-80-7464-836-6.
Burkovičová, R. ITheory and practical application of preschool education in terms of curriculum context used in the Czech Republic. In: Radmila Burkovičová, Milena Lipnická, Małgorzata Falkiewicz-Szult. The Theory and Practice of Preschool Education in the Context of the Curriculum in the Czech, Slovak, and Polish Republics. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. s. 9-45. ISBN 978-80-7464-859-5.
Burkovičová, R. Is the enrolment of children in the first class changing?. Konteksty Pedagogiczne. 2016, roč. 6, č. 1, s. 89-102. ISSN 2300-6471.
Burkovičová, R. Motivation to Become a Preschool Teacher. The New Educational Review. 2016, roč. 43, s. 181-192. ISSN 1732-6729.
Burkovičová, R. Poczucie trudności w realizacji czynności zawodowych u nauczycielek wychowania przedszkolnego. Zagadnienia społeczne. 2016, roč. 2016, č. 6, s. 117-128. ISSN 2353-7426.
Burkovičová, R. Porównanie wyników nauczania dzieci w wieku przedszkolnym z klas przygotowawczych i przedszkoli. In: Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym. Uniwersytet Śląski Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 2016.
Burkovičová, R. Praktyki pedagogiczne jako element stawania się nauczycielem. In: Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian. Bielsko Biala: Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Bialej. 2016.
Burkovičová, R., PRŮCHA, J., DOPITA, M., PALONCYOVÁ, J. a SYSLOVÁ, Z. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků.. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Předškolní a primární výchova a vzdělávání (22). 256 s. ISBN 978-80-7552-323-5.
Burkovičová, R. The Theory and Practice of Preschool Education in the Context of the Curriculum in the Czech, Slovak, and Polisch Republics. 2016.
Burkovičová, R. Vedení sekce konference - Profesní příprava učitelek mateřských škol. In: Současné výzvy předškolního vzdělávání. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity Praha. 2016.
Burkovičová, R. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. 2016.
Burkovičová, R. Autorefleksja jako zadanie w ramach ustawicznego samokształcenia nauczycielek przedszkolnych. In: Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiany. první. vyd. Łodź,: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodźi, 2015. s. 133-144. ISBN 978-83-62684-64-9.
Burkovičová, R. Dítě ze sociálně vyloučené lokality v předškolním vzdělávání v přípravné třídě. In: Nové výzvy pro předškolní pedagogiku. Fakulta humanitních studií UTM Zlín: Fakulta humanitních studií UTM Zlín. 2015.
Burkovičová, R. Dítě ze sociálně vyloučené lokality v předškolním vzdělávání v přípravné třídě. In: Nové výzvy pro předškolní pedagogiku: Nové výzvy pro předškolní pedagogiku 2015-03-26 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 5-16. ISBN 978-80-7454-560-3.
Burkovičová, R. Poczucie własnej trudności w realizacji czynności zawodowych u przedszkolanek. In: Edukacja - nauczyciel - uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Katedra Pedagogiki. 2015.
Burkovičová, R. Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcje. In: Edukacja małego dziecka. Przedszkole - przemiany institucji i jej funkcji. 1. vyd. Krakow, Polsko: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2015. s. 17-26. ISBN 978-83-7587-468-6.
Burkovičová, R. Předškolní vzdělávání dětí z prostředí sociální exkluze. In: Výstup projektu ESF OP VK s názvem Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Opava: Centrum empirických výzkumů fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. 2015.
Burkovičová, R. Věcní a vnitřní činitelé směrování k učitelství pro mateřské školy. Magister - reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2015, roč. 1, s. 54-71. ISSN 1805-7152.
Burkovičová, R. Wyższa szkoła zarzadzania i administracji w Opolu. Katedra pedagogiki.. 2015.
Burkovičová, R. Wyższa szkoła zarzadzania i administracji w Opolu. Katedra pedagogiki.. 2015.
Burkovičová, R. Wyższa szkoła zarzadzania i administracji w Opolu. Katedra pedagogiki.. 2015.
Burkovičová, R. Wyższa szkoła zarzadzania i administracji w Opolu. Katedra pedagogiki.. 2015.
Burkovičová, R. Zmiany w kształceniu przedszkolnym dzieci z obszarów wykluczenia społecznego. Zagadnienia społeczne. 2015, roč. 3, s. 59-71. ISSN 2353-7426.
Burkovičová, R. Akademia Techniczno-Humanistyczna v Bialsku Bialej. 2014.
Burkovičová, R. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Pedagogiki, Bielsko-Biała. 2014.
Burkovičová, R. Autorefleksja jako zadanie w ramach ustawicznego samokształcenia nauczycielek przedszkolnych. In: POMIĘDZY DWIEMA EDUKACJAMI - NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI I DZIECKO / UCZEŃ WOBEC CZASU ZMIANY. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. 2014.
Burkovičová, R. Dziecko romskie w wieku przedszkolnym w kontekście edukacji w Czesku. In: Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji źyciowych: Oblicza trudnego dzieciństwa - kontexty rodzinno-edzukacyjne 2013-12-11 Poznan, Polsko. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014. s. 343-356. ISBN 978-83-232-2798-4.
Kaleja, M., Burkovičová, R., Zezulková, E., Vančová, A., Harčaríková, T., Lopúchová, J. a Schmidtová, M. Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-630-0.
Burkovičová, R. Inkluzivní vzdělávání dětí předškolního věku v české mateřské škole. In: Vědecká konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech. Pedagogická fakulta OU: Pedagogická fakulta OU. 2014.
Burkovičová, R. Jaké vzdělání pedagožkám v předškolním vzdělávání?. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného portadenstnví IX.. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2014. Universitas Ostraviensis, 2014. s. 132-136. ISBN 978-80-7464-540-2.
Burkovičová, R. Podstawy projektowania pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola. In: Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszukiwania. první. vyd. Toruň: Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko, 2014. s. 287-302. ISBN 978-83-7780-677-7.
Burkovičová, R. a Kropáčková, J. Profesní činnosti učitelek mateřských škol ve světle současných českých výzkumů. Pedagogická orientace. 2014, roč. 24, s. 562-582. ISSN 1211-4669.
Burkovičová, R. Projektowanie pedagogiczne jako proces twórczy nauczycielki przedszkola. In: Międzynarodowa konferencja Dziecko i scztuka. Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Szczeciński: Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Szczeciński. 2014.
Burkovičová, R. a Navrátilová, J. Realizace multikulturní výchovy a vzdělávání v mateřské škole prostřednictvím etnické hudby. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. 150 s. ISBN 978-80-7464-676-8.
Burkovičová, R. Spolková republika Německo: Katholische Universität, Fakultät für Soziale Arbeit, Eichstätt. Theory and practical application of preschool education in terms of curriculum context used in the Czech Republic.. 2014.
Burkovičová, R. Vedení dílčí sekce na mezinárodní konferenci NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ. PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA v zahraničí: NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ. PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA [Workshop]. Bielsko-Biala, Polská republika. 2014.
Burkovičová, R. Vedení plenármí sekce na mezinárodní konferenci NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ. PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA v zahraničí: NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ. PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA [Konference]. Bielsko-Biala, Polská republika. 2014.
Burkovičová, R. vedení sekce na konferenci. 2014.
Burkovičová, R. Wazne sprawy naszych uczniów. 2014.
Burkovičová, R. Wpływ zmian czeskiego programu nauczania na wsparcie rozwoju dziecka. In: NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ. Bielsko Biala: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2014.
Burkovičová, R. Wpływ zmian czeskiego programu nauczania na wsparcie rozwoju dziecka.. In: Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. 1. vyd. Polsko: Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bilesku Bialej, 2014. s. 265-274. ISBN 978-83-64275-74-6.
Burkovičová, R. Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Szczeciński. 2014.
Burkovičová, R. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała. 2013.
Burkovičová, R. Czeskie przedszkole na rozdrożu. In: Międzynarodowa konferencja naukowa Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała. 2013.
Burkovičová, R. Czeskie przedszkole na rozdrożu. In: In SZUŚCIK, U. (red) Nauczyciel kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kstałcenie - teorie - praktika nauczycielska. Bielsko-Biała: AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, 2013. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, 2013. s. 47-55. ISBN 978-83-63713-61-4.
Burkovičová, R. Działania nauczyciela przedszkolnego wspomagające. In: Edukacja małego dziecka - Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole. Cieszyn: UNIWERSYTET ŚLĄSKI - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, 2013. UNIWERSYTET ŚLĄSKI - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, 2013. s. 147-159. ISBN 978-83-7587-468-6.
Burkovičová, R. Jaké vzdělání pedagožkám v předškolním vzdělávání?. In: Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. Pedagogická fakulta OU Ostrava: Pedagogická fakulta OU Ostrava. 2013.
Burkovičová, R. Międzynarodowa konferencja naukowa - Edukacja małego dziecka [Workshop]. Uniwersytet Śląski, Polská republika. 2013.
Burkovičová, R. Obtížnost profesních činností v učitelství pro mateřské školy. 1. vyd. Ostravská univerzita, Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Ostrava, 2013. 1. 223 s. ISBN 978-80-7464-403-0.
Burkovičová, R. On the creation of competents of pre-school children´s competences in context. In: B. Muchacka, I. Czaja-Chudyba. Early Education. Practise & Reflection. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. s. 89-97. Neuveden.. ISBN 978-83-7271-782-5.
Burkovičová, R. Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcje. In: Międzynarodowa konferencja naukowa Edukacja małego dziecka. Uniwersytet Śląski: Uniwersytet Śląski-Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. 2013.
Burkovičová, R. Sebereflexe - činitel přispívající ke kvalitě přípravného vzdělávání. In: Pedagogica Actualis IV.. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 24-29. ISBN 978-80-8105-448-8.
Burkovičová, R. a Burkovičová, R. Soubor materiálů pro akreditaci navazujícího studijního oboru magisterského stupně Pedagogika předškolního věku (kombinovaná forma). 2013.
Burkovičová, R. a Burkovičová, R. Soubor materiálů pro akreditaci navazujícího studijního oboru magisterského stupně Pedagogika předškolního věku (prezenční forma). 2013.
Burkovičová, R. vedení sekce V v průběhu Mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. [Workshop]. Pedagogická fakulta OU Ostrava, Česká republika. 2013.
Burkovičová, R. Výzkumné šetření profesní činnosti pedagogické projektování.. Řízení školy. 2013, roč. 10, s. 5-8. ISSN 1214-8679.
Burkovičová, R. Analyzování jako součást diagnostické činnosti učitele MŠ. In: Kvalita ve vzdělávání XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 116-116. ISBN 978-80-7290-581-2.
Burkovičová, R. Analyzování jako součást diagnostické činnosti učitele MŠ. In: KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Pedagogická fakulta UP Praha: Pedagogická fakulta UP Praha. 2012.
Burkovičová, R. Analyzování jako součást diagnostické činnosti učitele v MŠ. In: Kvalita ve vzdělávání - XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Pedagogická fakulta UK Praha: Pedagogická fakulta Uk Praha. 2012.
Burkovičová, R. Czynność nadzoru jako kategoria pedagogiczna. In: Konferencja WSPÓŁCZESNE WYZWANIA WOBEC EDUKACJI ELEMENTARNEJ. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2012.
Burkovičová, R. Czynność nadzoru jako kategoria pedagogiczna. In: Dilematy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012. s. 207-217. ISBN 978-83-7455-279-0.
Burkovičová, R. Edukacja przedszkolna w Czechach - bieżąca sytuacja. In: I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDAGOGIKA DZIECKA. PERSPEKTYWY TEORETYCZNE A PRAKTYKA. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra. 2012.
Burkovičová, R. Gotowość dziecka do podjęcia edukacji i jej ocena. In: Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z Udziałem Gości Zagranicznych, nt. Wokół pedagogiki dzieciństwa. Uniwersytet Śląski w Cieszynie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie. 2012.
Burkovičová, R. Kompetence k projektivní tvořivosti ve vzdělávací činnosti vysokoškolského učitele. In: Roly vysokoškolského učiteľa v procese vzdelávania - Pedagogica Actualis III.. KP UCM v Trnave, Slovensko: KP UCM v Trnave, Slovensko, 2012. KP UCM v Trnave, Slovensko, 2012. s. 8-12. ISBN 978-80-8105-373-3.
Burkovičová, R. Konzultace Metodiky ověřování profesní připravenosti. In: Konzultace Metodiky ověřování profesní připravenosti. PedF ZČU Plzeň: PedF ZČU Plzeň. 2012.
Burkovičová, R. Legislativní dokumenty k činnostem učitelky v MŠ. Řízení školy. 2012, roč. 9, s. 3-5. ISSN 1214-8679.
Burkovičová, R. Pedagogické diagnostikování studujících v učitelství pro mateřské školy. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Sepetná: PedF OU Ostrava. 2012.
Burkovičová, R. Pedagogické diagnostikování v učitelství pro mateřské školy. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Pedagogická fakulta OU Ostrava, 2012. Pedagogická fakulta OU Ostrava, 2012. s. 90-96. ISBN 978-80-7464-167-1.
Burkovičová, R. Posuzování školní připravenosti dítěte. In: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 89-95. ISBN 978-80-210-5876-7.
Burkovičová, R. Posuzování školní připravenosti dítěte. In: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Ped MU Brno: PedF MU Brno. 2012.
Burkovičová, R. Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. 140 s. ISBN 978-80-7464-168-8.
Burkovičová, R. Projektowanie pedagogiczne w nauczaniu przedszkolnym. In: I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - PEDAGOGIKA DZIECKA. PERSPEKTYWY TEORETYCZNE A PRAKTYKA. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra. 2012.
Burkovičová, R. Reflektivní pedagogická praxe jako prostředek vytváření kompetencí budoucího učitele MŠ. In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 48-53. ISBN 978-80-555-0664-7.
Burkovičová, R. Reflektivní pedagogická praxe jako prostředek vytváření kompetencí budoucího učitele MŠ. In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. PedF Prešovské univerzity: PedF Prešovské univerzity. 2012.
Burkovičová, R. Sebereflexe - činitel přispívající ke kvalitě přípravného vzdělávání. In: Excelencia - nový fenomén vo vysokoškolskom vzdelávaní?. Katedra pedagogiky FF UCM Trnava: Katedra pedagogiky FF UCM Trnava. 2012.
Burkovičová, R. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Zielona Góra, Polsko. 2012.
Burkovičová, R. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra. 2012.
Burkovičová, R. Czynność nadzoru jako kategoria pedagogiczna. In: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2011.
Burkovičová, R. Činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v přípravě k učitelství pro mateřské školy. In: Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech. PedF UJEP Ústí nad Labem: PedF UJEP Ústí nad Labem, 2011. PedF UJEP Ústí nad Labem, 2011. s. 101-107. ISBN 978-80-904927-1-4.
Burkovičová, R. Činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v přípravě k učitelství pro mateřské školy. In: Konference ?Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech?. PedF UJEP Ústí nad Labem: Ped UJEP Ústí nad Labem. 2011.
Burkovičová, R. Dítě předškolního věku v profesní činnosti učitele mateřské školy. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. Banská Bystrica: PedF, UMB, Banská Bystrica, 2011. PedF, UMB, Banská Bystrica, 2011. s. 217-223. ISBN 978-80-557-0312-1.
Burkovičová, R. Działania nauczyciela przedszkolnego wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. In: Konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych Edukacja małego dziecka - Szanse i zagrożenia. Universytet Śląski w Cieszynie: Universytet Śląski w Cieszynie. 2011.
Burkovičová, R. Kompetence k projektivní tvořivosti ve vzdělávací činnosti vysokoškolského učitele. In: Vedecký seminár Roly vysokoškolského učiteľa v procese vzdelávania. FF UCM Trnava: FF UCM Trnava. 2011.
Burkovičová, R. Kurikulum, program, projekt a plán v české preprimární pedagogice v období postupující kurikulární reformy. In: Obszary edukacji dziecka. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Gorzów Wielkopolski, 2011. s. 145-153. ISBN 978-83-89682-59-8.
Burkovičová, R. Nástin vzdělávání předškolních pedagogů v současnosti. Řízení školy. 2011, roč. 8, s. 14-16. ISSN 1214-8679.
Burkovičová, R. Otázky pedagogické praxe ve studiu učitelství. In: Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 233-242. Odborná publikace:cz 2011/229. ISBN 978-80-244-2775-1.
Burkovičová, R. Otázky pedagogické praxe ve studiu učitelství pro MŠ. In: Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
Burkovičová, R. Otázky v přípravě dítěte s odloženou školní docházkou. In: Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. PedF UMB Banská Bystrica: PedF UMB Banská Bystrica, 2011. PedF UMB Banská Bystrica, 2011. s. 67-73. ISBN 978-80-557-0183-7.
Burkovičová, R. Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum. 2011.
Burkovičová, R. Recenze monografie: ZAJITZOVÁ, E. Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči. 2011.
Burkovičová, R. Stručný nástin vývoje přípravného vzdělávání předškolních pedagogů od počátku 20. století. Řízení školy. 2011, roč. 8, s. 12-14. ISSN 1214-8679.
Burkovičová, R. Stručný nástin vývoje přípravného vzdělávání předškolních pedagogů v českých zemích v historickém kontextu (v době do nabytí státní samostatnosti). Řízení školy. 2011, roč. 8, s. 15-16. ISSN 1214-8679.
Burkovičová, R. Studie k předškolní pedagogice. 2011.
Burkovičová, R. Španělé a Polky na Pedagogické fakultě. 2011.
Burkovičová, R. Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů preprimárního vzdělávání v České republice. In: Učiteľ preprimárnego a primárneho vzzdelávania - Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. první. vyd. PedF UMB Banská Bystrica: PedF UMB Banská Bystrica, 2011. s. 231-247. ISBN 978-80-557-0162-2.
Burkovičová, R. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. 2011.
Burkovičová, R. Výsledky výzkumu profesních činností učitelů mateřských škol. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. PedF UMB Banská Bystrica: Pedagogická fakulta. 2011.
Burkovičová, R. Wokół kompetenci kluczowych czyli edukacja przedszkolna w Czechach. Problemy wczesnej edukacji. 2011, roč. 13, s. 95-201. ISSN 1734-1582.
Burkovičová, R. Zahraniční studenti na KPA. 2011.
Burkovičová, R. Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. 2010.
Burkovičová, R. Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. In: Listy Ostravské univerzity. Ostrava: OU v Ostravě, 2010. OU v Ostravě, 2010. s. 12-13.
Burkovičová, R. Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání - zpráva z mezinárodní vědecké konference. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, s. 119-122. ISSN 1211-4669.
Burkovičová, R. Current Nature of Children?s Education in Czech Pre-schools institutions. In: Edukacja małego dziecka. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia.. Kraków : Impuls: Wydział Nauk humanisticznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administraci w Bielsku-Białej, 2010. Wydział Nauk humanisticznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administraci w Bielsku-Białej, 2010. s. 117-129. ISBN 978-83-7587-468-6.
Burkovičová, R. Den otevřených dveří pro budoucí učitelky mateřských škol. In: Listy Ostravské univerzity. OU Ostrava 1: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 8-8.
Burkovičová, R. Formulace cíle a pedagogické činnosti učitelky MŠ. In: ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU. Ostrava: PedF OU v Ostravě, 2010. PedF OU v Ostravě, 2010. s. 243-248. ISBN 978-80-7368-769-4.
Burkovičová, R. Inovace ve studijním oboru Učitelství pro MŠ. In: Vědecké sympozium PŘÍPRAVA UČITELŮ PRO PRE-PRIMÁRNÍ A PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - REFLEXE PROMĚN PO ROCE 1989 V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU. PedF UK Praha: PedF UK Praha. 2010.
Burkovičová, R. Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání [Konference]. KPPAV PedF OU, Česká republika. 2010.
Burkovičová, R. Od detekování k pojmovému mapování a navrhování řešení pedagogického problému studujícími. In: Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. KPPAV PedF OU v Ostravě: PedF OU v Ostravě. 2010.
Burkovičová, R. Od detekování k pojmovému mapování a navrhování řešení pedagogického problému studujícími. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. PedF OU v Ostravě: PedF OU v Ostravě, 2010. PedF OU v Ostravě, 2010. s. 176-183. ISBN 978-80-7368-771-7.
Burkovičová, R. Od modelu přes pedagogickou činnost k pedagogickému jednání. In: Vysokoškolský učiteľ - vzdelávateľ učiteľov. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 131-139. ISBN 978-80-8105-166-1.
Burkovičová, R. Otázky v přípravě dítěte s odloženou školní docházkou. In: UČITELIA A PRIMÁRNA EDUKÁCIA VČERA, DNES A ZAJTRA. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. s. 67-72. ISBN 978-80-557-0116-5.
Burkovičová, R. Pedagogical Situation Analysis and Pedagogical Problem Formulation. In: Edukacja elementarna - wyzwania, konteksty, dylematy. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, 2010. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, 2010. s. 104-115. ISBN 978-83-7455-136-6.
Burkovičová, R. Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica. 2010.
Burkovičová, R. Portfolio w edukacji. Życie szkoły. 2010, s. 46-48. ISSN 0137-7310.
Burkovičová, R. Preprimary Professional Activities in the Research.. In: Teachers in Theory Practice and Research. 1. vyd. Banská Bystrica Slovensko: PedF UMB Banská Bystrica, 2010. s. 149-162. ISBN 978-80-557-0036-6.
Burkovičová, R. Prezentace na WWW - Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. In: Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. KPPAV PedF OU v Ostravě: PedF OU v Ostravě. 2010.
Burkovičová, R. Problematika individualizace předškolního vzdělávání ve studijním programu Učitelství pro MŠ na PedF OU v Ostravě. In: Jak připravujeme studenty, aby dokázali individualizovat předškolní vzdělávání v MŠ?. PedF MU Brno: PedF MU Brno. 2010.
Burkovičová, R. Problematyka tworzenia cześci składowych kompetencji u dzieci w wieku przedszkolnym w szerszym kontekście. In: International Seminar on Pre-school Education - from reflection to practice. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 2010.
Burkovičová, R. Profil absloventa jako syntetizující součást studijního oboru. In: PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKA V TEORII, PRAXI A VÝZKUMU. PedF UP Olomouc: PedF UP Olomouc. 2010.
Burkovičová, R. Profil absolventa jako syntetizující součást studijního oboru. In: PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKA V TEORII, PRAXI A VÝZKUMU. PedF OU, Olomouc: PedF OU Olomouc, 2010. PedF OU Olomouc, 2010. s. 205-212. ISBN 978-80-87224-08-3.
Burkovičová, R. Průzkum pedagogického terénu a výběr souboru jako výchozí krok k uskutečnění výzkumného šetření. In: Pracovní setkání - mezinárodní projekt APVV-0026-07 Profesia učiteľ preprimárnej edukácie a učiteľ primárnej edukácie v dynamickom poňatí. PedF Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica: PedF Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica. 2010.
Burkovičová, R. Předškolní výchova v Evropě. Informatorium 3-8. 2010, roč. 17, č. 3, s. 18-18. ISSN 1210-7506.
Burkovičová, R. Reflexe současného stavu studijního oboru Učitelství pro MŠ. In: Vědecké sympozium PŘÍPRAVA UČITELŮ PRO PRE-PRIMÁRNÍ A PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - REFLEXE PROMĚN PO ROCE 1989 V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU. PedF UK Praha: PedF UK Praha. 2010.
Burkovičová, R. Reflexe vývoje ve studiu učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. In: Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku.Vývoj po roce 1989 a perspektivy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 231-246. ISBN 978-80-7290-486-0.
Burkovičová, R. The Acquisition of Professional Qualifications in the Preparatory Education of Pre-School Teachers. In: Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauchyciela. Mysłowice GWSP Polsko: Mysłowice GWSP Polsko, 2010. Mysłowice GWSP Polsko, 2010. s. 215-223. ISBN 978-83-89032-44-7.
Burkovičová, R. Učitel a jeho profese v preprimárním vzdělávání: aktuální problémy a profesní příprava [Workshop]. KPPAV PedF OU v Ostravě, Česká republika. 2010.
Burkovičová, R. Úloha učitelky přípravné třídy v přípravě dítěte na vstup do základního vzdělávání. In: Mezinárodní konference Učitel a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. PedF UMB Banská Bystrica: PedF UMB Banská Bystrica. 2010.
Burkovičová, R. Univerzita Mateja Bela, PdF, Bánská Bystrica. 2010.
Burkovičová, R. Úvod. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávánhí. PedF OU v Ostravě: PedF OU v Ostravě, 2010. PedF OU v Ostravě, 2010. s. 8-9. ISBN 978-80-7368-771-7.
Burkovičová, R. Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Listy Ostravské univerzity. 2009, roč. 17, č. 2009, s. 17-18.
Burkovičová, R. Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Listy Ostravské univerzity. 2009, roč. 17, č. 2009, s. 17-18.
Burkovičová, R. Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy ,,Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy [Konference]. PedF OU v Ostravě, Česká republika. 2009.
Burkovičová, R. Autorefleksja jako jedna z dróg kształtowania tożsamości zawodowej. In: Nauczyciel wczesnej edukacji. 1. vyd. Uniwersytet Opolski Opole Polsko: Uniwersytet Opolski Opole Polsko, 2009. s. 44-50. ISBN 978-83-7395-357-4.
Burkovičová, R. Činnosti učitelky MŠ a preference jejich významnosti. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. OU Ostrava: PedF OU v Ostravě, 2009. PedF OU v Ostravě, 2009. s. 57-64. ISBN 978-80-7368-766-3.
Burkovičová, R. Činnosti učitelky v mateřské škole současnosti. In: Škola v proměnách (Učitel - žák - učivo). Zlín: Univerzita TB Zlín, 2009. Univerzita TB Zlín, 2009. s. 9-13. ISBN 978-80-7318-904-4.
Burkovičová, R. Dílčí výsledky výzkumného šetření činností učitelky MŠ a preference jejich významnosti. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství. : PedF OU v Ostravě. 2009.
Burkovičová, R. Edukacja przedszkolna w Republice Czeskiej na początku XX. wieku. In: Edukacja małego dziecka - reflksje, problemy, doświadzcenia. Zielons Góra: Univewersytet Zielonogórski Zielona Góra, 2009. s. 277-286. ISBN 978-83-7481-283-2.
Burkovičová, R. Introduction to Issues Regarding the Science of Education. 2009.
Burkovičová, R. Katedra pedagogiky FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2009.
Burkovičová, R. Kwestia przyswajania kompetencji zawodowych w kształceniu przygotowawczym nauczyciela przedszkola. In: Międzynarodowa Konferencja EdukacyjnaPsychologiczne i pedagogiczne aspekty kompetencji zawodowej nauczycieli, wychowawców i pracowników socjalnych. WSP w Mysłowicach: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. 2009.
Burkovičová, R. Některé otázky v učitelství dítěte raného školního věku v ČR. In: Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. s. 145-156. ISBN 978-80-8105-106-7.
Burkovičová, R. Nová publikace o vzdělávání nejmenších. Listy Ostravské univerzity. 2009, roč. 17, č. 5, s. 27-27.
Burkovičová, R. Obor Pedagogika -v akreditačním spise Učitelství pro MŠ (kombinovaná forma). 2009.
Burkovičová, R. Obor Pedagogika -v akreditačním spise Učitelství pro MŠ (prezenční forma). 2009.
Burkovičová, R. Od modelu přes pedagogickou činnost k pedagogickému jednání. In: medzinárodný vedecký seminár - Vysokoškolský učiteľ - vzdelávateľ učiteľov. KP FF UCM Trnava: Katedra pedagogiky FF UCM v Trnavě. 2009.
Burkovičová, R. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica. 2009.
Burkovičová, R. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica. 2009.
Burkovičová, R. Pedagogické projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy jako proces vytváření znalostí. In: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: KPPAV PedF OU v Ostravě, 2009. KPPAV PedF OU v Ostravě, 2009. s. 22-26. ISBN 978-80-7368-730-4.
Burkovičová, R. Pedagogické projektování v MŠ [Workshop]. PedF OU v Ostravě, Česká republika. 2009.
Burkovičová, R. PF UMB Bánská Bystrica. 2009.
Burkovičová, R. Portfolio ucznia w procesie jego edukacji. Życie sczkoły. 2009, č. LXIV, s. 12-15. ISSN 0137-7310.
Burkovičová, R. Portfolio w edukacji dziecka. Życie sczkoły. 2009, roč. 2009, č. LXIV, s. 9-13. ISSN 0137-7310.
Burkovičová, R. Posudek na grantový projekt IGS. 2009.
Burkovičová, R. Pre-primary Education in the Czech Republic at the Beginning of the 21st Century. In: Education of a young child - reflections, problems, experiences. s. 265-274. ISBN 978-83-7481-297-9.
Burkovičová, R. Prezentace konference ,,Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. In: Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. http://pdf.osu.cz/kpa/index.php?id=6244: PedF OU v Ostravě. 2009.
Burkovičová, R. Profese učitele mateřské školy v proměnách času. In: Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii-teoria, výskum, vývoj. 1. vyd. PedF UMB Banská Bystrica: PedF UMB Banská Bystrica, 2009. s. 119-142. ISBN 978-80-8083-814-0.
Burkovičová, R. Projekty v praxi. Informatorium. 2009, č. 7, s. 7-7. ISSN 1210-7506.
Burkovičová, R. Rozpoznané pedagogické problémy praxe jako součást přípravného vzdělávání učitelek MŠ a jejich řešení. In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem. PedF PU Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 2009.
Burkovičová, R. Soubor materiálů pro reakreditaci studijního oboru Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma). 2009.
Burkovičová, R. Soubor materiálů pro reakreditaci studijního oboru Učitelství pro mateřské školy(prezenční forma). 2009.
Burkovičová, R. Sytuacja pedagogiczna oraz formułowanie problemu pedagogicznego. In: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. CZĘSTOCHOWA: AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA v W CZĘSTOCHOWIE. 2009.
Burkovičová, R. The role and function of portfolios in students´ self-reflection. In: Nauczyciel w sytemie edukacyjnym terażniejszość i przyszłość. Krakow - Polska: Wydavnictvo Naukowe Universytetu Pedagogicznego Krakow, 2009. Wydavnictvo Naukowe Universytetu Pedagogicznego Krakow, 2009. s. 190-195. ISBN 978-83-7271-559-3.
Burkovičová, R. Úvodní slovo. In: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: KPPAV PedF OU v Ostravě, 2009. KPPAV PedF OU v Ostravě, 2009. s. 5-6. ISBN 978-80-7368-730-4.
Burkovičová, R. a Malčík, M. Vlastní hodnocení mateřské školy. 2009.
Burkovičová, R. Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studium učitelství pro mateřské školy. 2009.
Burkovičová, R. Výsledky výzkumného šetření odborných činností učitelky MŠ.. In: Medzinárodná vedecká konferencia PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII VO VÝSKUMOCH A V TEÓRII. UMB PedF Bánská Bystrica: UMB PedF Bánská Bystrica. 2009.
Burkovičová, R. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. 2009.
Burkovičová, R. Výzkumné šetření odborných činností s projektováním edukace dítěte v MŠ souvisejících. In: Profesia učiteľa v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica Slovensko: PedF UMB Banská Bystrica, 2009. PedF UMB Banská Bystrica, 2009. s. 100-108. ISBN 978-80-8083-902-4.
Burkovičová, R. Výzkumné šetření odborných činností s projektováním edukace dítěte v MŠ souvisejících. In: Profesia učiteľa v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch. PedF UMB Bánská Bystrica, 2009. s. 100-108. ISBN 978-80-8083-902-4.
Burkovičová, R. Współczesny charakter edukacji dziecka w czeskim przedszkolu. In: Międzynarodowa konferencja naukowa. UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Cieszynie: UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. 2009.
Burkovičová, R. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2008 Výzkum profesních činností učitelů specifikovaných tříd a škol. 2009.
Burkovičová, R. Analýza, komparace a evaluace studijních plánů přípravného vzdělávání bakalářského stupně studijního oboru učitelství pro mateřské školy v ČR ve zvolených indikátorech. In: Pedagogica Actualis I. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. s. 39-58. Pedagogické otázky prípravy učitelov.. ISBN 978-80-8105-017-6.
Burkovičová, R. Aspekty prvopočátečního čtení, psaní a rozvoje logického myšlení ve světě bezprostředního okolí dítěte předškolního a raného školního věku. 2008.
Burkovičová, R. Autorefleksja jako jedna z dróg kształtowania tożsamości zawodowej. In: Nauczyciel Wzesnej edukacji. Uniwersytet Opolski, ISE: Uniwersytet Opolski. 2008.
Burkovičová, R. Dítě a mateřská škola. 2008.
Burkovičová, R. Edukačnými hrami poznáváme svet.. 2008.
Burkovičová, R. Komparace sdělení o další předpokládané profesní dráze po ukončení studia specifikované skupiny učitelů. In: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Kálové: GAUDEAMUS, 2008. GAUDEAMUS, 2008. s. 296-303. ISBN 978-80-7041-287-9.
Burkovičová, R. Mesto Zvolen, mestský úrad. 2008.
Burkovičová, R. Oponentský posudek pro projekt Grantové agentury ČR. 2008.
Burkovičová, R. Otázky pedagogické praxe studentek Učitelství pro MŠ. In: Nová role učitele/budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 297-302. ISBN 978-80-7368-517-1.
Burkovičová, R. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Bánska Bystrica, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Slovensko. 2008.
Burkovičová, R. Pedagogické projektování a prezentace pedagogického projektu v učitelství pro mateřské školy. 2008.
Burkovičová, R. Plánování a uskutečňování edukace podle RVP PV v MŠ. In: Učitel a žák v současné škole. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008. Česká pedagogická společnost, 2008. s. 238-247. ISBN 978-80-210-4752-5.
Burkovičová, R. Problematika učitelství dítěte raného školního věku v ČR.. In: Učitleľské povolanie v podmienkach súčasnej spoloečnosti.. UCM v Trnave: FF UCM Trnava, Slovensko. 2008.
Burkovičová, R. Problematyka kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w regione Morawskośląskim na początku 21. wieku. In: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty. Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie,Polsko: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polsko, 2008. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polsko, 2008. s. 105-114. ISBN 978-83-7455-019-2.
Burkovičová, R. Profese učitele mateřské školy v proměnách času. In: stretnutie riešiteľského tímu projektu APVV-0026-07. PdF UMB Bánska Bystrica: PdF UMB Bánska Bystrica. 2008.
Burkovičová, R. Profesní činnosti učitelů jako východisko pro pedagogickou praxi. In: Pedagogické praxe a oborové didaktiky. Brno: KP PdF MU Brno, 2008. KP PdF MU Brno, 2008. s. 48-53. ISBN 978-80-7392-052-4.
Burkovičová, R. Profesní činnosti učitelů přípravných tříd při ZŠ. In: PEDAGOGICKÁ EVALUACE ´08 / SOCIÁLIA 2008. Ostrava: PeDF OU Ostrava, 2008. PeDF OU Ostrava, 2008. s. 1-7. ISBN 978-80-7368-655-0.
Burkovičová, R. Přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol (vybraná problematika). 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2008. 195 s. ISBN 80-7368-239-7.
Burkovičová, R. Rola i funkcja portfolio w autorefleksji studenta/studentki. In: Mędzynarodowa Konferencija Naukowa ,,Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. Akademia Pedagogiczna im. KEN Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji narodowej v Krakowie, Wydzial Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Polska. 2008.
Burkovičová, R. Společné směrování k vytýčenému cíli v učitelství pro MŠ. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 191-197. ISBN 978-80-7368-615-4.
Burkovičová, R. Univerzita Mateja Bela, PdF, Bánská Bystrica. 2008.
Burkovičová, R. Výchova dětí v rodině v průzkumech studentek Učitelství pro MŠ. In: Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava, Slovensko: KP FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. KP FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. s. 457-465. ISBN 978-80-8105-007-7.
Burkovičová, R. Wimbledon School of English London, Worple Road SW19. 2008.
Burkovičová, R. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - Osobowościowo orientowany model kształcenia dziecka w wieku preprymarnym w RC. 2008.
Burkovičová, R. Wykorzystanie autorefleksji jako jedną z dróg kształtowania tożsamości zawodowej. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dzieciństwo a współczesne wyzwania edukacyjne. Uniwersytet Opolski, ISE: Uniwersytet Opolski, Instytut Studiów Edukacyjnych, Plac Kopernika 11a. 2008.
Burkovičová, R. Analýza, komparace a evaluace studijních plánů přípravného vzdělávání bakalářského stupně studijního oboru Učitelství pro mateřské školy v ČR ve zvolených indikátorech. In: Medzinárodný vedecký seminár. Katedra pedagogiky FF Univerzity sv. CM v Trnave. 2007.
Burkovičová, R. Fakultní mateřské školy a pedagogická praxe studentů Učitelství pro MŠ bakalářského stupně vzdělávání. In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi. Prešov: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2007. Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2007. s. 67-73. ISBN 978-80-8045-443-2.
Burkovičová, R. Indywidualizacja w edukacji przedszkolnej a metoda projektow. Edukacja elementarna w teorii i praktyce. 2007, roč. 2, č. 3, s. 32-36. ISSN 1896-2327.
Burkovičová, R. Jak dochodzono od dokumentu do kształcenia dziecka w wieku preprymarnym w regionie Morawskośląskim?. In: Miedzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Na Pograniczach Edukacji. Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Raciborzu. 2007.
Burkovičová, R. Jak dochodzono od dokumentu do kształcenia dziecka w wieku preprymarnym w regionie Morawskośląskim?. In: Pedagogika i jej pogranicza. Raciborz: Państwowa Wyżsa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2007. Państwowa Wyżsa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2007. s. 203-209. ISBN 978-83-60730-11-9.
Burkovičová, R. Kooperující učitelky pedagogické praxe studentů učitelství pro MŠ - některé charakteristiky. In: Svět výchovy a vzdělávání v refelexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-7040-987-9.
Burkovičová, R. a Hanuš, D. Objevování vztahu dítě - student v roli učitele. In: Proměny vzdělávání. Univerzita Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-7041-033-2.
Burkovičová, R. Pojetí pregraduálního vzdělávání v učitelství pro MŠ. In: Mezinárodní konference. Prešov, Slovensko. 2007.
Burkovičová, R. Pojetí pregraduálního vzdělávání v učitelství pro MŠ. In: Ako sa učitelia učia?. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2007. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2007. s. 56-59. ISBN 978-80-8045-493-7.
Burkovičová, R. a Vaňková, B. Příprava pedagogického projektu. Učitelské listy. 2007, roč. 14, č. 3, s. 15-16. ISSN 1210-6313.
Burkovičová, R. Příspěvek studentů oboru Učitelství pro MŠ ke školní připravenosti dítěte. In: Škoľská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie. Pedagogická fakulta UMB Bánska Bystrica: Pedagogická fakulta UMB Bánska Bystrica, 2007. Pedagogická fakulta UMB Bánska Bystrica, 2007. s. 297-303. ISBN 978-80-8083-359-6.
Burkovičová, R. a Vaňková, B. Realizace pedagogického projektu. Učitelské listy. 2007, roč. 14, č. 4, s. 11-12. ISSN 1210-6313.
Burkovičová, R. RVP PV a otázky jeho převádění do praxe mateřských škol. In: Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita. Ostrava 2007: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Ostrava, 2007. Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Ostrava, 2007. s. 50-54. ISBN 978-80-7368-563-8.
Burkovičová, R. Úloha pedagogické praxe ve studiu učitelství pro mateřské školy. In: Proměny vzdělávání. Univerzita Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 1-7. ISBN 978-80-7041-033-2.
Burkovičová, R. Vysokoškolské vzdělávání učitelek mateřských škol na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání - sborník k 15.výročí Ústavu pro svobodné alternativní školství a k 10. výročí založení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2008, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2008, 2007. s. 92-102. ISBN 978-80-7368-486-0.
Burkovičová, R. Warunki przyjęcia dziecka do współczesnej czeskiej szkoły w celu powinnego obowiązku szkolnego. Edukacja elementarna w teorii i praktice. 2007, č. 3, s. 37-40. ISSN 1896-2327.
Burkovičová, R. Evaluace studijního plánu jako jedna z podmínek edukace. In: Pedagogická evaluace. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 1-8. ISBN 80-7368-272-9.
Burkovičová, R. Fakultní mateřské školy a pedagogická praxe studentů Učitelství pro MŠ bakalářského stupně vzdělávání. In: Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Kvalita materskej školy v teórii a praxi. Košice. 2006.
Burkovičová, R. Hodnocení vybraných komponent dovedností vytvářených profesních kompetencí studentů učitelství pro MŠ kooperujícími učitelkami v souvislostech. In: Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. PedF MU Brno: PedF MU Brno, 2006. PedF MU Brno, 2006. s. 89-93. ISBN 80-86633-67-5.
Burkovičová, R. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. 2006.
Burkovičová, R. a Burkovič, J. Importance and prospects of bachelor-type studies in the Czech republic. In: Optimization of the robots and manipulators. Bucuresti Romania: Romania Academy of Sciences, 2006. Romania Academy of Sciences, 2006. s. 225-228. ISBN 973-648-572-2.
Burkovičová, R. a Burkovič, J. Increase of the quality of studies for a bachelor´s degree. In: Acta Mechanica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach: Technická univerzita v Košiciach, 2006. Technická univerzita v Košiciach, 2006. s. 71-77. ISBN 1335-2393.
Burkovičová, R. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislavě. 2006.
Burkovičová, R. Osobnost učitele mateřské školy a jeho profesní příprava v českém vzdělávacím kontextu. 2006.
Burkovičová, R. Pedagogika - reakreditační spis Učitelství pro MŠ (prezenční forma). 2006.
Burkovičová, R. Problematyka kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w regione Morawskośląskim na początku 21. wieku. In: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty. Zloty Potok k/Czestochowy: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty. 2006.
Burkovičová, R. Přípravné vzdělávání bakalářského stupně učitelů mateřských škol. 2006.
Burkovičová, R. Přípravné vzdělávání učitelek mateřských škol na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2006. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2006. s. 50-55. ISBN 978-80-7290-326-9.
Burkovičová, R. Přípravné vzdělávání v učitelství pro MŠ a studentovo sebehodnocení osvojených komponent profesních kompetencí. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-7. ISBN 80-7043-483-X.
Burkovičová, R. Příspěvek studentů oboru Učitelství pro MŠ ke školní připravenosti dítěte. In: Školská pripravenosť detí v kontinuitě predškolskej a elementárnej edukácie. Pedagogická fakulta UMB Bánská Bystrica. 2006.
Burkovičová, R. Pedagogika - akreditační spis Učitelství pro MŠ (kombinovaná forma). 2005.
Volfová, I., Burkovičová, R., Csibrei, H., Schwarz, R. a Jahoda, J. Bispektrální index a moderní inhalační anestetika.. In: XI. kongres ČSARIM. s. p. 94-.
Burkovičová, R. Motivovanost studentů k učitelství při vstupu do studia. In: Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě: Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě 2004-04-30 Pedagogická fakulta OU v Ostravě. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 73-86. ISBN 80-7042-376-5.
Burkovičová, R. Practical and Professional Training of Kindergarten Teachers at the Break of the Millenium. The New Educational Review. 2004, roč. 3, č. 10, s. 171-180. ISSN 1732-6729.
Burkovičová, R. Úvodní fáze profesní přípravy budoucích učitelek mateřských škol na PdF OU.. In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově.: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově 2004-05-07 OdF Univerzita Hradec Králové. PdF Univerzita Hradec Králové: GAUDEAMUS UHK Hradec králové, 2004. GAUDEAMUS UHK Hradec králové, 2004. s. 9-15. ISBN 80-7041-930-X.
Burkovičová, R. Zvládnu přijímací řízení studia učitelství pro MŠ?. Informatorium 3-8. 2004, roč. 11, č. 8, s. 6-7. ISSN 1210-7506.
Burkovičová, R. Současná mateřská škola a její řízení. 2003.
Burkovičová, R. Vzdělání pro 3. tisíciletí. Informatorium 3-8. 2003, roč. 10, č. 5, s. 8-8. ISSN 1210-7506.
Burkovičová, R. Jaký je obraz edukační reality u studentů učitelství 1. stupně ZŠ?. In: Socialia 2002: Socialia 2002 2002-11-10 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 92-96. ISBN 80-7041-557-6.
Burkovičová, R. Katholieke Hogeschool ol Zuid - West - Vlaanderen. 2002.
Burkovičová, R. Návštěva belgických primárních škol.. Komenský. 2002, roč. 127, č. 9, s. 30-32. ISSN 0323-0449.
Burkovičová, R. Nové možnosti vzdělávání v učitelství mateřských škol.. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů.: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů. 2002-05-13 PedF OU Ostrava. PdF Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské uiniverzity, 2002. Pedagogická fakulta Ostravské uiniverzity, 2002. s. 132-138. ISBN 80-7442-218-1.
Burkovičová, R. Pedagogika - akreditační spis Učitelství pro MŠ (prezenční forma). 2002.
Lukášová, H., Kratochvílová, J. a Burkovičová, R. Požadavky na písemné ukázkové portfolio zpracování pedagogického problému a písemná příprava a reflexe projektové praxe ke SZZ.. 2002.
Burkovičová, R. Předškoláci v Belgii.. Komenský. 2002, roč. 9, č. 10, s. 8-9. ISSN 0323-0449.
Burkovičová, R. Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika.. 2002.
Burkovičová, R. Vaše děti a návykové látky.. 2002.
Burkovičová, R. Vstup do otázek vědy o výchově. 2002.
Burkovičová, R. Výzkum vzdělávacích potřeb učitelek mateřských škol. In: Výzkum školy a učitele: Výzkum školy a učitele 2002-09-18 Praha. Praha: PdF UK, 2002. PdF UK, 2002. s. 93-95. ISBN 80-7290-089-7.
Burkovičová, R. Wychovanie przedszkolne pod koniec XX.wieku w regionie Morawskośląskim.. In: Przemiany w naukach o wychovaniu - idee, koncepcje, rzeczywistosć´edukacyjna.. Czieszyn - Polska. 2002.
Burkovičová, R. Wychowanie przedszkolne pod koniec XX.wieku w regionie Morawskośląskim.. In: Przemiany w naukach o wychowaniu-idee, koncepcje, rzeczywistoć edukacyjna.: Przemiany w naukach o wychovaniu-idee, koncepcje, rzecywistoć edukacyjna. 2002-02-21 Czieszyn - Połska. Krak'ow: Impuls, Krak'ow, 2002. Impuls, Krak'ow, 2002. s. 253-260. ISBN 83-7308-190-9.


AbbreviationSubject
ADVPříprava k dopravní výchově
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
APCPříprava na čtení
APDPojetí dítěte v historii
APEDPreprimární pedagogika
APPPříprava na psaní
APPTPedagogická praxe v přípravné třídě
APVOPedagogika - vybrané otázky vzdělávání
APXJMPedagogická praxe v MŠ
APXSPPedag. praxe ve třídě s dětmi se spec.
APXZSPedagogická praxe v 1. třídě ZŠ
ARDRozvíjení dítěte do 3 let
ASMŠkolský management
ASPODSociálně - právní ochrana dětí
ASPPStrategie pedag. projekt. ŠVP a evaluace
AVDSPVzdělávání dětí se spec. vzděl. potřeb.
AZVZáklady pedagogického výzkumu
BAPOAktuální pedagogické otázky
BBP1Seminář k bakalářské práci
BEPPPřípr.element. čt., ps.,počít. a log.m.
BMETPedagogická metodologie
BODProjekt - předmětové didaktiky
BPG1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
BPG2Pedagogika preprimár. vzděláv. 2 s praxí
BPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
BPG4Pedagogika preprimárního vzdělávání 4
BPK1Pedagogika - projektování v MŠ 1
BPK2Pedagogika - projektování v MŠ 2
BPMPPedagogika - pedagogické mapy
BPPPPrůběžná pedagogická praxe v MŠ
BPPZProgram podpory zdraví v MŠ
BPRAPraxe v alternativních MŠ
BPSRPedagogika a srovnávací dějiny
BPZAProgram Začít spolu v MŠ
BRPPŘešení pedagogického problému
BRSPŘízení a spolupráce
BSHPSouvislá hospitačně asistentská praxe
BSPPSouvislá projektová praxe
BSSZPedagogika - seminář ke SZZ
BSVPOsobnost.a sociál. vých. dítěte s praxí
BSZ1SZZ- Pedagogika preprimárního vzdělávání
BSZ2SZZ- Reflektovaná pedagogická praxe
BUMMÚvod do školského managementu
CPCPSeminář k prakt. části bakalářské práce
CPPPedagogika - Formulace pedag. problému
CTCPSeminář k teoret. části bakalářské práce
CUPPSeminář k realiz. pr. části bakal. práce
CZVUCeloživotní vzdělávání - ukončení
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-PE1Pedagogy for Pre-primary Education 1
KPRPEPreprimární pedagogika
MSAPOAktuální pedagogické otázky
MSEPPPřípr.element.čtení, ps.,poč.a log.myšl.
MSODProjekt - předmětové didaktiky
MSPG1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
MSPG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
MSPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
MSPG4Pedagogika preprimárního vzdělávání 4
MSPK1Pedagogika - projektování v MŠ 1
MSPK2Pedagogika - projektování v MŠ 2
MSPMPPedagogika - pedagogické mapy
MSPPZProgram podpory zdraví v MŠ
MSPRAPraxe v alternativních MŠ
MSPSRPedagogika srovnávací a dějiny
MSPZAProgram Začít spolu v MŠ
MSRPPŘešení pedagogického problému
MSSHPSouvislá hospitačně asistentská praxe
MSSPŘízení a spolupráce
MSSPPSouvislá projektová praxe
MSSSZPedagogika - seminář ke SZZ
MSSVPOsobnostní a sociální výchova dítěte
MSSZ1SZZ - Pedagogika preprimár. vzdělávání
MSSZ2SZZ - Reflektovaná pedagogická praxe
MSSZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
MSUMMÚvod do školského managementu
NDVPříprava k dopravní výchově
NPCPříprava na čtení
NPDPojetí dítěte v historii
NPEDPreprimární pedagogika
NPPPříprava na psaní
NPPTPedagogická praxe v přípravné třídě
NPVOPedagogika - vybrané otázky vzdělávání
NPXJMPedagogická praxe v MŠ
NPXSPPedag. praxe ve třídě s dětmi se spec.
NPXZSPedagogická praxe v 1. třídě ZŠ
NRDRozvíjení dítěte do 3 let
NSMŠkolský management
NSPODSociálně - právní ochrana dětí
NSPPStrategie pedag. projekt. ŠVP a evaluace
NUCVCŽV PPV závěrečná zkouška
NVDSPVzdělávání dětí se spec. vzděl. potřeb.
NZVZáklady pedagogického výzkumu
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
PDPVPředškolní dítě, předškolní vzdělávání
SPRPEPreprimární pedagogika
ZZMSCŽV UMŠ závěrečná zkouška
3PPPGPrimární a preprimární pedagogika
5MPPedagogická metodologie
5SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
5SZZPedagogika a psychologie
55MPPedagogická metodologie
55SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
6BAPOAktuální pedagogické otázky
6BEPKPedagogika - Evaluace pedag. projektu
6BPG1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
6BPG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
6BPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
6BPK1Pedagogika - Projektování
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BSHPReflekt.souv.hospit.asist.pedag.praxe
6BSPPReflekt.souv.pedag.projekt.praxe+seminář
6BSSZSeminář ke státní bakalářské zkoušce
6BSZ1SZZ - Pedagog. preprimárního vzdělávání
6BSZ2SZZ - Reflektovaná pedagogická praxe
6OBHJObhajoba bakalářské práce
66APOAktuální pedagogické otázky
66BHJObhajoba bakalářské práce
66EPKPedagogika - Evaluace pedag. projektu
66PG1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
66PG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
66PG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
66PK1Pedagogika - Projektování
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SHPReflekt.souv.hospit.asist.pedag.praxe
66SPPReflekt.souv.pedag.projekt.praxe+seminář
66SSZSeminář ke státní bakalářské zkoušce
66SZ1SZZ - Pedagog. preprimárního vzdělávání
66SZ2SZZ - Reflektovaná pedagogická praxe
7AMVVMultikulturní vzdělávání a výchova
7APDHPojetí dítěte v historii a v současnosti
7APDVPříprava k dopravní výchově
7APEDSZZ - Preprimární pedagogika
7APPTReflekt. pedag. praxe v přípravné třídě
7APVOPedagogika - vybrané otázky vzdělávání
7APXMReflektovaná pedagogická praxe v MŠ
7APXSReflekt. pedag. praxe ve třídě s dětmi
7APXZReflekt. pedag. praxe v 1. třídě ZŠ
7ASPOSociálně právní ochrana dětí
7AVDSInkluzivní vzdělávání dětí se SVP
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SKPSeminář k diplomové práci
77BHJObhajoba diplomové práce
77MVVMultikulturní vzdělávání a výchova
77PDHPojetí dítěte v historii a v současnosti
77PDVPříprava k dopravní výchově
77PEDSZZ - Preprimární pedagogika
77PPTReflekt. pedag. praxe v přípravné třídě
77PVOPedagogika - vybrané otázky vzdělávání
77PXMReflektovaná pedagogická praxe v MŠ
77PXSReflekt. pedag. praxe ve třídě s dětmi
77PXZReflekt. pedag. praxe v 1. třídě ZŠ
77SKPSeminář k diplomové práci
77SPOSociálně právní ochrana dětí
77VDSInkluzivní vzdělávání dětí se SVP
MSZZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
77BHJObhajoba diplomové práce


AuthorTitleType of thesisYear
Ilková KristýnaThe Educational Needs of Beginning TeachersMaster's thesis 2017 
Jelínková PetraThe Classroom Observation of Director for Teachers in the KindergartenMaster's thesis 2017 
Kostelníková MarkétaThe Social Relations in the Game of Pre-school ChildMaster's thesis 2017 
Hanzalíková AnetaActivities in the work of preprimary school teacherMaster's thesis 2016 
Heryánová PetraCoaching in the kindergartenMaster's thesis 2016 
Kopecká LucieLinking of education in the kindergarten and in the environment outside the preprimary schoolMaster's thesis 2016 
Špaňhelová MichaelaSuccessful procedures for the involvement of children into the educationMaster's thesis 2016 
Vilimová ErikaAn interview as a tool for improving of relations in the team of preprimary school workersMaster's thesis 2016 
Blablová IvonaSociable games in education child of preschool ageMaster's thesis 2015 
Brzezinová AlžbětaPlacing of beginners teacher in the kindergartenMaster's thesis 2015 
Dedková HanaCommunication with parents of preschool childrenMaster's thesis 2015 
Pleskačová BarboraThe selection interview with a candidate for teaching in kindergartenMaster's thesis 2015 
Šedivá KateřinaActivities of teacher in the 1st classMaster's thesis 2015 
Puková JolanaThe importance of preparatory class at child preparation for entering to the 1st. class.Master's thesis 2013 
Škanderová SvětlanaCooperation with the child in the first grade teacherMaster's thesis 2013 
Wrzecionková AgnieszkaChild´s readiness for school work in the first grade of primary schoolMaster's thesis 2012 
Čermáková LuciePRIMARY TEACHER ACTIVITIESMaster's thesis 2008 
Ivánková IvanaThe role of the teacher at primary schoolMaster's thesis 2008 
Bernatová YvonaPedagogical communication and interaction at the classworkMaster's thesis 2007 
Foltinová MartinaJak získat a udržet aktivitu žáků při výuce.Master's thesis 2006 
Kochová ŠtěpánkaPossibilities of co-operation between pre-school and parentsBachelor's thesis 2019 
Novotná VěraThe Preparing for the Writing of Children in KindergartenBachelor's thesis 2019 
Štěpánová JanaThe Conditions for Games in KindergartenBachelor's thesis 2019 
Antoníčková TerezaAttitudes of Parents to the Compulsory Attendance of a Child to KindergartenBachelor's thesis 2018 
Balarinová BarboraThe Cooperation in Joint Subjects Primary Schools and KindergartenBachelor's thesis 2018 
Hallerová VeronikaThe Cooperation a Teacher with a Child in KindergartenBachelor's thesis 2018 
Kotulová LenkaFamily and child in the preschool ageBachelor's thesis 2018 
Maléřová DominikaSpontaneous Game in the Life of Preschool ChildBachelor's thesis 2018 
Odstrčilová AnetaActivities of a Child in KindergartenBachelor's thesis 2018 
Sobczyková MartinaHow to effectively prepare a preschoolerBachelor's thesis 2018 
Demlová KateřinaThe Assistant of Pedagogue in the Normal Kindergarten: the Present Situation and ExperiencesBachelor's thesis 2017 
Gregorová PavlaSimilarities and Forms of Cooperation between Kindergarten and ParentsBachelor's thesis 2017 
Keddamová MarieAlternative Montessori Pedagogy and its Effect on the Child developmentBachelor's thesis 2017 
Kubincová IvaThe Cooperating Team in Kindergarten: Reality and PossibilitiesBachelor's thesis 2017 
Podsedníková VeronikaThe Motivation of the Work Team in the KindergartenBachelor's thesis 2017 
Strakošová MichaelaThe Activities of the Child in KindergartenBachelor's thesis 2017 
Benová KateřinaSex Education in the KindergartenBachelor's thesis 2015 
Halamíková JanaThe Education of a Child as a Process of Preparation for the next Period of LifeBachelor's thesis 2015 
Hornischerová AndreaEducational needs of kindergarten teachersBachelor's thesis 2015 
Krumpolcová NelaImplementation of legislative Documents into the Life of KindergartenBachelor's thesis 2015 
Poláchová PetraChronicle Kindergarten as an Inspiration for the FutureBachelor's thesis 2015 
Schenková KateřinaThe Preparedness of Children from Kindergarten on Entry to Primary SchoolBachelor's thesis 2015 
Ambrožová LenkaTraffic education in kindergartenBachelor's thesis 2014 
Hanzalíková AnetaInclusion in the conditions of kindergartenBachelor's thesis 2014 
Hrůzková PetraRituals in the kindergartenBachelor's thesis 2014 
Hudečková SoňaCooperating a kindergartenBachelor's thesis 2014 
Ivanská ZdeňkaThe Problem of integration children from foster families to the kindergartensBachelor's thesis 2014 
Konečná ŠárkaImplementation of alternative programs in kindergartenBachelor's thesis 2014 
Kopecká LucieQualitymealsin kindergartenBachelor's thesis 2014 
Krejčí IngridCompared educational methodsin the Germanand CzechpreschoolBachelor's thesis 2014 
Machalová PavlaThe action of kindergarten teacher to childBachelor's thesis 2014 
Majdanicsová ZuzanaThe role of kindergarten school in the education of the child in the period defianceBachelor's thesis 2014 
Mistríková CvetaPedagogical support for the development personality of the childBachelor's thesis 2014 
Osadníková LibušeThe boarding child in the kindergartenBachelor's thesis 2014 
Pokorná EvaThe assessment of the school readiness of a childBachelor's thesis 2014 
Schugová AnežkaSexual education of children of preschool ageBachelor's thesis 2014 
Sváčková ŠárkaEvaluation of the child in kindergartenBachelor's thesis 2014 
Zahradníková RenátaThe portfolio as a means of development of the childBachelor's thesis 2014 
Chlachulová PetraThe activities of a child in kindergartenBachelor's thesis 2013 
Gajda MilanInspection of Classes as Means of a Teacher´s Personality DevelopmentBachelor's thesis 2013 
Heryánová PetraThe communicating children age preschool with peersBachelor's thesis 2013 
Langová PavlínaThe integration in education children pre-school ageBachelor's thesis 2013 
Pleskačová BarboraThe education of the child to a healthy lifestyle in kindergartenBachelor's thesis 2013 
Říčná TerezaThe legislation in kindergartenBachelor's thesis 2013 
Slováčková Tereza The Use of Folklore in Kindergarten and its Influence on Preschool Age ChildBachelor's thesis 2013 
Štefková NikolaThe involvement of children to didactically targeted activities with teacherBachelor's thesis 2013 
Trojčínská MarkétaThe cooperation of pre-school children in activities during the day in kindergartenBachelor's thesis 2013 
Fojtová KateřinaGoal in a teaching activity of a teacherBachelor's thesis 2012 
Havlasová KateřinaCourse of a child's education at pre-primary ageBachelor's thesis 2012 
Ondrová IvanaThe role of assistant teacher in a preparatory classBachelor's thesis 2012 
Vlaháčová KateřinaVocational development of teacher at kindergartenBachelor's thesis 2012 
Žabenská Iva ChristinaA kindergarten teacher as a factor of personality development of pre-primary aged children Bachelor's thesis 2012 
Kozelská AlžbětaPedagogical project and cooperation teachersBachelor's thesis 2011 
Mamčářová MichaelaPreparation child entry into first classBachelor's thesis 2011 
Mihalíková MartinaThe Role of Nursery Rhymes and Short Poems in Child DevelopmentBachelor's thesis 2011 
Sýkorová PavlínaThe activities of teachers in kindergartenBachelor's thesis 2011 
Ulčáková LenkaPlaying the child as a means of development of the childBachelor's thesis 2011 
Vičarová MarkétaUse of the organization in developing a child's personalityBachelor's thesis 2011 
Žabková RadkaFormative influence on the fairy child.Bachelor's thesis 2011 
Dětská RůženaPedagogy problems of kindergartens teachers in practiceBachelor's thesis 2010 
Lakomá LenkaIndividual approach towards a child in the kindergartenBachelor's thesis 2010 
Míšová MonikaPossibilities of Co-operation between the Teacher and Parents of Pre-school ChildrenBachelor's thesis 2010 
Němcová ZuzanaKindergarten teachers training for children educationBachelor's thesis 2010 
Pikulíková DitaEducational opportunities of children preschool ageBachelor's thesis 2010 
Slováková MartinaIndividual access to child during the teaching practice in the Nursery SchoolBachelor's thesis 2010 
Waclawiková AgátaCollaboration of a childcare student with a qualified mentorBachelor's thesis 2010 
Wozniaková RadkaThe questions pedagogic projection education child in nursery schoolBachelor's thesis 2010 
Adamišová VěraThe pre-primary school child´s preparation for writingBachelor's thesis 2009 
Borunská JanaThe development of social relations among children of pre-primary school ageBachelor's thesis 2009 
Faltová VendulaThe work of a pre-primary teacherBachelor's thesis 2009 
Gocalová MichaelaMotivation at kindergartenBachelor's thesis 2009 
Kaločová LucieThe cooperation between teacher and pedagogic assistent in integration of gipsy children into pre-primary school.Bachelor's thesis 2009 
Kašková MáriaThe aktivities of teachers in pre-primary schoolBachelor's thesis 2009 
Kolúchová LuciePedagogical planning and developing of child's personality in pre-primary ageBachelor's thesis 2009 
Leškaničová LenkaThe Communication Between A Teacher And A Child In The Pre-primary SchoolBachelor's thesis 2009 
Opatřilová VeronikaThe pedagogical projecting and development of a child´s personality in the pre-primary ageBachelor's thesis 2009 
Řehová TaťánaThe activities of children in the pre-primary school and their motivation by teacherBachelor's thesis 2009 
Smudová GabrielaThe activities of a teacher in the pre-primary schoolBachelor's thesis 2009 
Stavinohová KateřinaThe game and the toy in the child´s life in the first decade of the 21st centuryBachelor's thesis 2009 
Šedivá KateřinaThe activities of the children in the pre-primary schools and their motivation by the teacherBachelor's thesis 2009 
Vansová AlenaThe cooperation between teacher and parents in the pre-primary scholBachelor's thesis 2009 
Bochenková JanaThe communication among teacher and child in pre-primary schoolBachelor's thesis 2008 
Křibíková SoňaThe cooperation between teacher and parents of children in pre-primary school.Bachelor's thesis 2008 
Vápeníková LuciePreparation of pre-school child to writingBachelor's thesis 2008 
Budíková PetraDevelopment of social relations among children of pre school ageBachelor's thesis 2007 
Moroňová MonikaPossibilities of cooperation the teacher and child in the nursery schoolBachelor's thesis 2007 
Podsedníková JitkaProject Work and the Development of a Child`s Personality at a Pre-primary AgeBachelor's thesis 2007 
Říhová KamilaCOMMUNICATION OF PRE-SCHOOLED PEDAGOGUE WITH KINDERKARTEN CHILDRENBachelor's thesis 2007 
Staňková GabrielaThe teacher in kindergartenBachelor's thesis 2007 
Ulčíková MartinaA game and a toy in the life of pre-school age of a childBachelor's thesis 2007 
Jarošová DominikaRozvíjení sociálních vztahů dětí předškolního věkuBachelor's thesis 2006 
Polášková VeronikaHra v životě dítěte předškolního věkuBachelor's thesis 2006 
Romanová MichaelaIntegrace dítěte do skupiny ostatních dětí v mateřské školeBachelor's thesis 2006 
Stehnová VeronikaPlánování a rozvíjení osobnosti dítěte preprimárního věkuBachelor's thesis 2006 
Šustrová SimonaMožnosti individuálního přístupu učitelky k dítěti v preprimárním věkuBachelor's thesis 2006 
Václavíková PetraKomunikace předškolního pedagoga s dítětem v mateřské školeBachelor's thesis 2006 
Vavříčková RenataÚloha hračky v životě dítěte ve věku do nástupu povinného vzděláváníBachelor's thesis 2006 


Pedagogical Diagnosis of Child´s School Readiness as Professional Activitiy Teacher
Main solverdoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderMŠMT
Statefinished
Pre-school Education in Poland and the Czech Republic. A comparative study.
Main solverdoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderMŠMT
Statefinished
The profession of "Pre-primary Educatoin Teacher" and "Primary Education Teacher" within Dynamic Concept
Main solverdoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Period1/2008 - 6/2011
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
Výzkum profesních činností učitelů specifických tříd a škol
Main solverdoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
social hub